Bevolking naar herkomst

 • 22% inwoners van buitenlandse herkomst

  Begin 2018 woonden er in het Vlaamse Gewest ongeveer 5.120.000 personen van Belgische herkomst en iets meer dan 1.430.000 personen van buitenlandse herkomst. Het aandeel personen van buitenlandse herkomst lag daarmee in 2018 op 21,9% van de totale bevolking. In 2009 ging het om 15,3%.

  De groep personen van buitenlandse herkomst omvat:
  - de personen met een huidige buitenlandse nationaliteit
  - de personen met een huidige Belgische nationaliteit maar met een buitenlandse geboortenationaliteit
  - de personen met een Belgische geboortenationaliteit maar met minstens 1 ouder met een buitenlandse geboortenationaliteit.

  Ongeveer 44% van de personen van buitenlandse herkomst is afkomstig van een land van binnen de Europese Unie (EU), 56% is afkomstig van een land van buiten de EU.

 • Nederland grootste herkomstland

  De personen van Nederlandse herkomst vormen de grootste groep personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen. Begin 2018 ging het om bijna 227.000 personen, wat overeenkomt met 16% van het totaal aantal personen van buitenlandse herkomst. Daarna volgen de personen van Marokkaanse herkomst, van Turkse herkomst, van Italiaanse herkomst en van Poolse herkomst.

 • Stijging tussen 2009 en 2018 relatief grootst bij EU13-herkomstgroep

  Algemeen genomen nam het aantal personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen tussen 2009 en 2018 toe met 51%. Die stijging was het grootst bij de groep personen met herkomst uit de EU13-landen. Dat zijn de nieuwste lidstaten van de Europese Unie (toegetreden sinds 2004). Het aantal personen in deze groep nam tussen 2009 en 2018 toe met 168%. Ook bij de personen van de herkomstgroep ‘andere landen’ (+98%) en bij de personen met herkomst van de Europese niet-EU-landen (+74%) lag die toename hoger dan gemiddeld.

 • Iets minder dan helft van personen van buitenlandse herkomst geboren in België

  Bijna 47% van de personen van buitenlandse herkomst is geboren in België. Dat aandeel verschilt tussen de herkomstgroepen. Bij de personen met herkomst van de Zuid-EU15-landen, van Turkse herkomst en van Maghrebijnse herkomst ligt dat aandeel het hoogst (telkens minstens 60%). Bij de personen met herkomst van de EU13-landen ligt dat aandeel het laagst (24%).

  Dit verschil hangt samen met een verschil in tijdstip van de belangrijkste migratiestromen van deze groepen. Bij de personen met herkomst uit de EU13-landen gaat het vooral om migranten die vrij recent naar België gekomen zijn en dus personen die in het buitenland geboren zijn. Bij de personen met herkomst uit de Zuid-EU15-landen, Turkije en de Maghreb-landen gaat het vaker om personen van wie de ouders of de grootouders naar België gemigreerd zijn en die zelf in België geboren zijn.

 • Bij kinderen jonger dan 6 jaar bijna 4 op 10 van buitenlandse herkomst

  Het aandeel personen van buitenlandse herkomst ligt iets hoger bij mannen dan bij vrouwen. Maar naar leeftijd zijn de verschillen duidelijk groter. Bij de kinderen tot 6 jaar lag het aandeel personen van buitenlandse herkomst in 2018 op 39%. Ook bij de kinderen tussen 6 en 12 jaar en de jongeren tussen 12 en 18 jaar gaat het telkens om meer dan 30%. Bij de oudste leeftijdsgroepen ligt het aandeel personen van buitenlandse herkomst veel lager. Bij de groep tussen 65 en 79 jaar gaat het om 8%, bij de groep van 80 jaar en ouder om 4%.

 • Personen van buitenlandse herkomst wonen vooral in grootsteden, grensstreek en Midden-Limburg

  Het aandeel personen van buitenlandse herkomst ligt het hoogst in de grootsteden Antwerpen en Gent, in de grensstreek met Nederland in de provincies Antwerpen en Limburg, in Midden-Limburg en in de rand rond Brussel. Ook de centrumsteden scoren relatief hoog.

  De herkomst van de personen van buitenlandse herkomst verschilt van regio tot regio. Aan de grens met Nederland gaat het vooral om personen van Nederlandse herkomst, in de rand rond Brussel om personen van EU-herkomst. De personen van niet-EU-herkomst wonen hoofdzakelijk in Antwerpen, Gent en de centrumsteden. In Midden-Limburg gaat het zowel om personen van Zuid-EU-herkomst als om personen van niet-EU-herkomst.

 • Aandeel personen van buitenlandse herkomst in andere gewesten hoger dan in Vlaanderen

  Het aandeel personen met een buitenlandse herkomst ligt hoger in de andere gewesten dan in Vlaanderen. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest waren begin 2018 iets meer dan 7 op de 10 inwoners van buitenlandse herkomst, in het Waalse Gewest ruim 3 op de 10, in het Vlaamse Gewest ruim 2 op de 10. In Brussel gaat het voornamelijk om personen van niet-EU-herkomst, in Wallonië om personen van EU-herkomst. Alles samen was in 2018 31% van de bevolking in België van buitenlandse herkomst.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Bevolking naar herkomst
Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ): Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming (DWH AM&SB

Definities

Centrumsteden: In het kader van haar stedenbeleid duidde de Vlaamse overheid 13 'centrumsteden' aan. Het gaat om Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.

EU13-landen: Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Slovenië, Bulgarije, Roemenië, Malta en Cyprus, vanaf 2013 ook Kroatië.

Maghreb-landen: Marokko, Algerije, Tunesië, Libië en Mauritanië.

Zuid-EU15-landen: Italië, Spanje, Portugal en Griekenland.

Publicatiedatum

26 mei 2020

Volgende update

juli 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies