Ecologische toestand oppervlaktewater(lichamen)

  • 75% van Vlaams en lokaal oppervlaktewater in slechte of ontoereikende ecologische toestand

    Van de 506 Vlaamse waterlichamen en lokale waterlichamen van eerste orde zijn er slechts 2 (0,4%) die een goede ecologische toestand of het goede ecologische potentieel haalden bij de meest recente evaluatie in 2018. Geen enkel waterlichaam haalde een zeer goede toestand. 75% van de waterlichamen wordt als slecht of ontoereikend beoordeeld wat impliceert dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn om een goede toestand te halen.

    De 195 Vlaamse waterlichamen scoren over het algemeen iets beter dan de 311 lokale waterlichamen van eerste orde.

  • Ecologische toestand oppervlaktewater verbetert traag

    Worden enkel de waterlichamen bekeken die zowel beoordeeld werden in 2012, 2015 als 2018, dan blijkt de toestand langzaam te verbeteren.

    Maar om alle waterlichamen in goede toestand te brengen, zal Vlaanderen nog forse inspanningen moeten leveren, vooral inzake de aanpak van de stikstof- en fosforverliezen uit de landbouw, de verdere uitbouw en verbetering van de openbare waterzuivering en de verbetering van de hydromorfologische kwaliteitselementen.

Bronnen

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Milieurapport (MIRA) - Ecologische toestand

Definities

Waterlichaam: een samenhangend geheel van vrij aan het oppervlak voorkomend water. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de grotere, Vlaamse waterlichamen en de lokale waterlichamen van eerste orde. Dat zijn de kleinere waterlichamen. De term ‘waterlichaam’ kan ook in de context van grondwater gebruikt worden.
Goede ecologische toestand van waterlichamende Europese kaderrichtlijn Water stelt de ‘goede toestand’ van de waterlichamen als doel voorop. Voor natuurlijke oppervlaktewateren betekent dit onder meer een goede ecologische toestand. Voor kunstmatige en sterk veranderde oppervlaktewateren kunnen de doelstellingen lager liggen (‘goed ecologisch potentieel’). De biologische kwaliteitselementen fytoplankton, macrofyten, fytobenthos, macro-invertebraten, vissen en een aantal hydromorfologische en fysisch-chemische parameters bepalen de ecologische toestand.

Publicatiedatum

30 april 2020

Volgende update

april 2023

Meer cijfers

Contact

Vorige versies