Energiegebruik

 • Energiegebruik gedaald tegenover 2005

  Het bruto binnenlands energiegebruik bedroeg in 2018 1.508 petajoule (PJ). Het gaat om het primair energiegebruik zonder de internationale lucht- en scheepvaart. Ten opzichte van 2017 is het bruto binnenlands energiegebruik met 2,9% gedaald. In de periode 2005 (het referentiejaar van het Europese Klimaat- en Energiepakket) tot 2018 gaat het om een daling met 9%.

  Het finaal energiegebruik (alle energie die geleverd werd aan de eindgebruikers) is in 2018 licht gestegen ten opzichte van 2017. Ten opzichte van 2005 daalde het finaal energiegebruik met 2,4%.

   

 • Huishoudens gebruikten in 2018 16% minder dan in 2005

  Het energiegebruik in de transformatiesector (voornamelijk elektriciteitscentrales en raffinaderijen) is in 2018 met 18% gedaald ten opzichte van 2017 en met 31% ten opzichte van 2005. Vooral het gebruik in de elektriciteitssector lag 28% lager in 2018 dan in 2017 als gevolg van een lager gebruik van nucleaire warmte door de revisies aan de kerncentrales van Doel.

  In de industrie is het niet-energetisch gebruik (als grondstof, solvent of smeermiddel) in 2018 gestegen met 2,8% ten opzichte van 2017. Het energetisch gebruik van de industrie is gestegen met 1%. De sector chemie blijft de grootste industriële sector qua energiegebruik, de tweede grootste energiegebruiker is de ijzer- en staalsector.

  In de residentiële en tertiaire sector (waar het buitenklimaat een belangrijke rol speelt) bleef het energiegebruik in 2018 ongeveer gelijk ten opzichte van 2017. Tegenover 2005 is het energiegebruik van de residentiële sector met 16% afgenomen.

  In de landbouw steeg het energiegebruik ten opzichte van 2017 met 2,6%. Tegenover 2005 gaat het om een daling met 8%.

  Het energiegebruik van de transportsector steeg licht met 0,5% ten opzichte van 2017. Ten opzichte van 2005 is er evenwel sprake van een stijging met 5,8%.

   

Bronnen

Vlaams Energieagentschap (VEA): Energiebalans Vlaanderen

Definities

Primair energiegebruik: hoeveelheid energie die een geografische entiteit nodig heeft om gedurende de bestudeerde periode aan de vraag naar energie te kunnen voldoen. Het primaire energiegebruik is gelijk aan de som van de primaire energieproductie en de netto-invoer van energie.

Bruto binnenlands energiegebruik: primair energiegebruik, verminderd met de internationale scheepvaart- en luchtvaartbunkers.

Finaal energiegebruik: bruto binnenlands energiegebruik, verminderd met de energie gebruikt in de transformatiesector (elektriciteitscentrales, raffinaderijen en cokesoven). Dus de uiteindelijk geleverde hoeveelheid energie aan de eindgebruikers van energie (industrie, residentieel, tertiair, landbouw en transport).

Petajoule (PJ): 1015 joule. Joule is de eenheid van energie.

 

 

Publicatiedatum

30 januari 2020

Volgende update

februari 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies