Hernieuwbare energie

 • Ruim 7% hernieuwbare energie in totaal energiegebruik

  In het Vlaamse Gewest lag het aandeel van hernieuwbare energie in het bruto finaal energiegebruik in 2019 op 7,2%. Dat aandeel is de afgelopen jaren gestegen. In 2005 ging het nog om 1,9%. In dit cijfer zit niet alleen de inlandse productie van groene stroom, warmte en koeling, maar ook het gebruik van hernieuwbare energiebronnen voor transportdoeleinden, zoals biobrandstoffen.

 • Aandeel groene stroom stijgt fors

  De totale bruto groene stroomproductie in 2019 bedroeg 8.680 gigawattuur (GWh). Sinds 2005 is de productie van groene stroom verachtvoudigd. Het aandeel van groene stroomproductie in het Vlaamse bruto gebruik van stroom lag in 2019 op 14,6%.

  Het finaal gebruik van groene energie voor verwarming en koeling lag op 5,6% van het totale bruto eindgebruik voor verwarming en koeling. In 2019 werd 87% van de groene energie voor warmtetoepassingen geleverd door installaties op basis van biomassa. De overige 13% kwam van warmtepompen, warmtepompboilers en zonneboilers. 

  Het aandeel hernieuwbare energie in het vervoer (biobrandstoffen en groene stroom) ten opzichte van het finale energiegebruik in het vervoer bedroeg 6,8%. Hier domineren de biobrandstoffen met een aandeel van 84% op de inzet van groene stroom (16%).

 • Aandeel zon- en windenergie in groene stroomproductie groeit

  Installaties van nieuwe zonnepanelen en van windturbines deden het aandeel van zon- en windenergie in de groene stroomproductie verder oplopen: van 15% in 2005 tot 65% in 2019. Sinds 2016 wordt er meer groene stroom uit zon en wind opgewekt dan uit bio-energie.

  De productie op basis van biologisch materiaal – biomassa, biogas en de organische fractie van het huisvuil (bio-energie) – was in 2019 goed voor 35% van de groene stroomproductie.

Bronnen

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA): Energiestatistieken 

Definities

Bruto finaal energiegebruik: som van de energiegrondstoffen geleverd voor energiedoeleinden aan alle sectoren buiten de energiesector (elektriciteit en raffinaderijen). Dit is inclusief het gebruik van elektriciteit en warmte door de energiesector zelf en de netverliezen bij de productie en distributie van elektriciteit en warmte. Niet inbegrepen is het niet-energetische eindgebruik van de industrie.

Gigawattuur (GWh): een eenheid van elektrische energie van 1 miljard wattuur.

 

Publicatiedatum

11 februari 2021

Volgende update

februari 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies