Internationale migratie

 • Al jarenlang meer internationale immigranten dan emigranten

  Het Vlaamse Gewest kende in de loop van 2020 iets meer dan 67.000 immigraties vanuit het buitenland en bijna 47.000 emigraties naar het buitenland. Daaruit volgt een positief internationaal migratiesaldo van afgerond 20.000 eenheden, wat bijdraagt aan de groei van de (wettelijke) bevolking van het gewest.

  Al vele jaren vertoont de internationale migratie van en naar het Vlaamse Gewest een positief saldo. In de jaren 1990 was dat nog vrij beperkt (met saldi rond +5.000). Vanaf 2001 is het saldo fors gestegen. In 2010 was er een aanpassing van de telmethodes, wat voor dat jaar resulteerde in een hoog positief saldo voor de internationale migratie (+34.000). Nadien is het saldo geslonken om vanaf 2014 opnieuw te stijgen. In recente jaren was er toename van zowel de internationale immigratie als emigratie. Dat duidt op een versterkte internationale mobiliteit onder de bevolking. In 2020 was er wel een merkbare daling van zowel het aantal immigraties als van het aantal emigraties. Dat hangt samen met de coronacrisis en de beperkende maatregelen die tijdens de pandemie van kracht waren.  

 • Ambtshalve schrappingen goed voor 4 op 10 internationale emigraties

  De internationale inwijking (of immigratie) kan opgedeeld worden in 3 groepen:  

  • Immigraties vanuit het buitenland (buiten België) in strikte zin
  • Herinschrijvingen in het bevolkingsregister na een eerdere ambtshalve schrapping
  • Overschrijvingen vanuit een wachtregister naar een regulier bevolkingsregister. 
   

  De internationale immigraties in strikte zin maakten in 2020 het grootste deel uit van de internationale inwijking naar het Vlaamse Gewest (83%). Daarna volgen de herinschrijvingen (11%) en de overschrijvingen vanuit het wachtregister (6%). 

   

  Ook de internationale uitwijking (of emigratie) omvat 3 componenten:  

  • Emigraties naar het buitenland (buiten België) in strikte zin
  • Ambtshalve schrappingen uit het bevolkingsregister 
  • Overschrijvingen van een regulier bevolkingsregister naar een wachtregister. 


  De emigraties in strikte zin waren in 2020 goed voor iets minder dan 6 op de 10 uitschrijvingen in het geheel van de internationale uitwijking en de ambtshalve schrappingen voor meer dan 4 op de 10. Het aandeel van de overschrijvingen naar een wachtregister is zeer beperkt (0,2%). 

 • Meeste internationale immigranten zijn EU-burgers

  De internationale migranten kunnen volgens nationaliteit opgedeeld worden in Belgen, EU-burgers (zonder Belgen) en niet-EU-burgers. De EU-burgers (zonder Belgen) maakten in 2020 de helft uit van de groep die vanuit het buitenland immigreert naar het Vlaamse Gewest. Dan volgt de groep niet-EU-burgers en vervolgens de Belgen.

  In de internationale emigratie zijn de Belgen in relatieve zin prominenter aanwezig (28% tegen 15% bij immigratie) en niet-EU-burgers veel minder prominent (22% tegen 34% bij immigratie).

  Al jarenlang is het saldo voor de internationale migratie van Belgen negatief. In 2020 lag dit saldo op -3.000. Voor de andere nationaliteitsgroepen is het saldo positief. Bij de EU-burgers gaat het om een saldo van +10.500, bij de niet-EU-burgers om +12.500.

 • Roemenen, Nederlanders en Bulgaren voorop onder buitenlandse immigranten

  Belgen stonden in 2020 bovenaan in de top 10 van nationaliteiten bij de internationale immigratie naar het Vlaamse Gewest, gevolgd door Roemenen, Nederlanders en Bulgaren. In de top 10 zitten 2 niet-Europese nationaliteiten (Marokko en Turkije).

  Mannen hebben een duidelijk overwicht bij de ingeweken Belgen en vormen ook de meerderheid bij de andere landen van de top 10. Enkel bij de ingeweken Marokkanen is er een licht overwicht van vrouwen (53%). 

 • Overwegend positieve saldi voor internationale migratie in Vlaamse gemeenten

  In de meeste Vlaamse gemeenten is het saldo voor de internationale migratie in de periode 2018-2020 positief. Voor 17 op de 300 gemeenten is het saldo negatief, voor Bredene en Voeren is het exact gelijk aan 0.

  Aan de grens met Nederland in de provincies Antwerpen en Limburg zijn er meerdere gemeenten met duidelijke positieve saldi. Dat is ook het geval in delen van Zuid-West-Vlaanderen. De 5 gemeenten met het hoogste positieve saldo zijn Herstappe, Baarle-Hertog, Turnhout, Antwerpen en Roeselare.

  Opvallend negatieve saldi zijn er voor een aantal gemeenten in de oostelijke Vlaamse rand rond Brussel: Tervuren, Overijse, Hoeilaart, Wezembeek-Oppem en Linkebeek.

 • Internationale immigratie op Europees gemiddelde

  Op vlak van de internationale immigratie in verhouding tot de bevolking sloot het Vlaamse Gewest in 2019 aan bij de Europese middenmoot. Het Belgische cijfer is hoger door de opvallend hoge score voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij uitstek een knooppunt van de internationale migratie. 

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Loop van de bevolking 

Statbel: Bevolking 

Eurostat: Database

Definities

Ambtshalve schrapping: personen die feitelijk niet meer verblijven in de gemeente waar ze zijn ingeschreven en tegelijk niet in een andere gemeente zijn ingeschreven, kunnen worden geschrapt uit het bevolkingsregister (volgens de daartoe voorziene wettelijke procedure).

Herinschrijving: persoon die opnieuw wordt ingeschreven in een wettelijk bevolkingsregister. Dit wordt pas als zodanig geregistreerd als de voorafgaande ambtshalve schrapping in een vorig kalenderjaar werd uitgevoerd. 

Internationaal migratiesaldo: de balans van de internationale immigraties en internationale emigraties (van en naar het buitenland - buiten België).

Wachtregister: asielzoekers (tegenwoordig verzoekers om internationale bescherming) worden eerst ingeschreven in een wachtregister. Bij een erkenning als vluchteling, na toekenning van een statuut subsidiaire bescherming of na verwerving van een verblijfsvergunning om een andere reden, worden zij overgeschreven naar een regulier bevolkingsregister.

Publicatiedatum

15 juli 2021

Volgende update

juli 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies