Internationale migratie

 • Al jarenlang meer internationale immigranten dan emigranten

  Voor het Vlaamse Gewest waren er in de loop van 2019 iets meer dan 80.000 immigraties vanuit het buitenland en bijna 52.000 emigraties naar het buitenland. Daaruit volgt een positief internationaal migratiesaldo van afgerond 28.500 eenheden, wat bijdraagt aan de groei van de (wettelijke) bevolking van het gewest.

  Al vele jaren vertoont de internationale migratie van en naar het Vlaamse Gewest een positief saldo. In de jaren 1990 was dat nog vrij beperkt (met saldi rond  +5.000). Vanaf 2001 is het saldo fors gestegen. In 2010 was er een aanpassing van de telmethodes, wat voor dat jaar resulteerde in een hoog positief saldo voor de internationale migratie (+34.396). Nadien is het saldo geslonken om vanaf 2014 opnieuw te stijgen.

  In recente jaren is er toename van zowel de internationale immigratie als emigratie. Dat duidt op een versterkte internationale mobiliteit onder de bevolking.

 • Ambtshalve schrappingen goed voor 4 op 10 internationale emigraties

  De internationale inwijking (of immigratie) kan opgedeeld worden in 3 groepen: 

  De internationale immigraties in strikte zin maakten in 2019 het grootste deel uit van de internationale inwijking naar het Vlaamse Gewest (85%). De herinschrijvingen (9%) en de  overschrijvingen (6%) vullen dat in min of meer gelijke delen aan.

  Ook de internationale uitwijking (of emigratie) omvat 3 componenten: 

  • Emigraties naar het buitenland (buiten België) in strikte zin
  • Ambtshalve schrappingen uit het bevolkingsregister
  • Overschrijvingen van een regulier bevolkingsregister naar een wachtregister.

  De emigraties in strikte zin zijn goed voor 6 op de 10 uitschrijvingen in het geheel van de internationale uitwijking (61%) en de ambtshalve schrappingen voor 4 op de 10 (39%). Het aandeel van de overschrijvingen naar een wachtregister is zeer beperkt (0,1%).

 • Meeste internationale immigranten zijn EU-burgers

  De internationale migranten kunnen volgens nationaliteit opgedeeld worden in Belgen, EU-burgers (zonder Belgen) en niet-EU-burgers. De EU-burgers (zonder Belgen) maken de helft uit van de groep die vanuit het buitenland immigreert naar het Vlaamse Gewest. Dan volgt de groep niet-EU-burgers en vervolgens de Belgen.

  In de internationale emigratie zijn de Belgen in relatieve zin prominenter aanwezig (32% tegen 14% bij immigratie) en niet-EU-burgers veel minder prominent (19% tegen 35% bij immigratie).

  Al jarenlang is het saldo voor de internationale migratie van Belgen negatief (in 2019: 10.228 inwijkingen - 16.433 uitwijkingen = -5.505). Voor de andere nationaliteitsgroepen is het saldo positief (+15.575 voor EU-burgers; +18.441 voor niet-EU-burgers).

 • Roemenen, Nederlanders en Bulgaren voorop onder buitenlandse immigranten

  Belgen staan in 2019 bovenaan in de top 10 van nationaliteiten bij de internationale immigratie naar het Vlaamse Gewest, gevolgd door burgers van Roemenië, Nederland en Bulgarije. In de top 10 zitten 3 niet-Europese nationaliteiten (Marokko, Afghanistan en India).

  Mannen hebben een duidelijk overwicht (>55%) bij de ingeweken Belgen, alsook bij de ingeweken staatsburgers van Roemenië, Bulgarije, Polen, Italië en Portugal. Enkel bij de ingeweken Marokkanen (53%) en Afghanen (52%) is er een licht overwicht van vrouwen.

 • Overwegend positieve saldi voor internationale migratie in Vlaamse gemeenten

  In de meeste Vlaamse gemeenten is het saldo voor de internationale migratie in de periode 2017-2019 positief. Voor 17 op de 300 gemeenten is het saldo negatief.

  Aan de grens met Nederland in de provincies Antwerpen en Limburg zijn er meerdere gemeenten met duidelijke positieve saldi. Dat is ook het geval in delen van Zuid-West-Vlaanderen. De 5 gemeenten met het hoogste positieve saldo zijn: Baarle-Hertog, Langemark-Poelkapelle, Leuven, Herstappe en Arendonk.

  Opvallend negatieve saldi zijn er voor een aantal gemeenten in de oostelijke Vlaamse rand rond Brussel: Tervuren, Overijse, Hoeilaart, Wezembeek-Oppem, Kraainem en Linkebeek.

 • Hoge internationale migratie-intensiteit in Leuven

  Van de Vlaamse centrumsteden heeft Leuven niet enkel een hoog positief saldo voor de internationale migratie, maar vooral ook een hoge migratie-intensiteit.  Het gaat om de som van de totale immigraties en emigraties, uitgedrukt per 1.000 inwoners. In Leuven is er sprake van een migratie-intensiteit van gemiddeld 91 eenheden per 1.000 inwoners per jaar in de periode 2017-2019.

  Ook voor Antwerpen en Gent is de migratie-intensiteit bovenmatig (rond 40 eenheden per 1.000 inwoners), net zoals voor Turnhout (34). Voor de overige centrumsteden worden lagere waarden genoteerd (rond 20). 

  Buiten de Vlaamse centrumsteden vinden we hoge migratie-intensiteiten voor grensgemeenten met Nederland (Baarle-Hertog, Hoogstraten en Ravels) en voor gemeenten van de Vlaamse rand rond Brussel (Kraainem, Tervuren en Wezembeek-Oppem).

  In alle Vlaamse centrumsteden is het saldo voor de internationale migratie voor 2017-2019 positief. De relatieve bijdrage van die component aan de bevolkingsgroei is het sterkst in Turnhout, Roeselare en Leuven.

 • Internationale immigratie van niet-EU-burgers rond Europees gemiddelde

  De internationale immigratie in 2018 van niet-EU-burgers in verhouding tot de bevolking sluit aan bij de Europese middenmoot, zowel voor het Vlaamse Gewest (4,1 per 1.000 inwoners) als voor België (4,9 per 1.000 inwoners). Binnen België is er een opvallend hoge score voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij uitstek een knooppunt van de internationale migratie.

  Kenmerkend voor het Vlaamse Gewest (57%) en voor België (53%) is dat van de groep vreemdelingen die vanuit het buitenland immigreerden in de loop van 2018, de meerderheid het staatsburgerschap heeft van een andere EU-lidstaat. Dat is ook het geval in Luxemburg, Nederland, Kroatië, Denemarken en Slovakije.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Loop van de bevolking
Statbel: Bevolking
Eurostat: Database 

Definities

Ambtshalve schrapping: personen die feitelijk niet meer verblijven in de gemeente waar ze zijn ingeschreven en tegelijk niet in een andere gemeente zijn ingeschreven, kunnen worden geschrapt uit het bevolkingsregister (volgens de daartoe voorziene wettelijke procedure).

Herinschrijving: persoon die opnieuw wordt ingeschreven in een wettelijk bevolkingsregister. Dit wordt pas als zodanig geregistreerd als de voorafgaande ambtshalve schrapping in een vorig kalenderjaar werd uitgevoerd. 

Centrumsteden: in het kader van haar stedenbeleid duidde de Vlaamse overheid 13 'centrumsteden' aan. Het gaat om Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.

Internationaal migratiesaldo: de balans van de internationale immigraties en internationale emigraties (van en naar het buitenland - buiten België).

Wachtregister: asielzoekers (tegenwoordig verzoekers om internationale bescherming) worden eerst ingeschreven in een wachtregister. Bij een erkenning als vluchteling, na toekenning van een statuut subsidiaire bescherming of na verwerving van een verblijfsvergunning om een andere reden, worden zij overgeschreven naar een regulier bevolkingsregister.

Publicatiedatum

14 juli 2020

Volgende update

juli 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies