Kwetsbare personen blootgesteld aan hittestress

 • Tegen 2030 helft kwetsbare bevolking door hittestress getroffen

  In het huidige klimaat krijgt niemand van de kwetsbare bevolking in het Vlaamse Gewest te maken met zware hittestress tijdens een gemiddelde zomer. Met de kwetsbare bevolking worden de leeftijdsgroepen van 0 tot 4 jaar en van 65 jaar en ouder bedoeld. Men spreekt van zware hittestress bij blootstelling aan 60 of meer hittegolfgraaddagen per jaar.

  Oplopende temperaturen tijdens de zomermaanden kunnen leiden tot gezondheidsklachten en soms zelfs oversterfte. Vooral ouderen, mensen met hart- en vaatziekten en ademhalingsproblemen, en kinderen jonger dan 4 jaar blijken het meest kwetsbaar. Hoge temperaturen zetten de gezondheid dus onder druk, ze zorgen voor hittestress.

  Door de klimaatverandering stijgt de temperatuur, met meer hittegolven en andere temperatuursextremen als gevolg. Nu zijn de gezondheidseffecten nog beperkt tot sporadische extreem warme perioden. Onder het huidige klimaat zijn er in het Vlaamse Gewest gemiddeld 4 hittegolfdagen per jaar.

  In 2030 echter kan uitgaande van het hoog-impact klimaatscenario het aantal hittegolfdagen oplopen tot gemiddeld 11 dagen per jaar. 52% van de kwetsbare bevolking krijgt dan jaarlijks te maken met perioden van zware hittestress.

  De impact is het grootst in het centrum en oosten van het Vlaamse Gewest. De provincies West- en Oost-Vlaanderen blijven op dat moment nog relatief gespaard, onder andere door het verkoelend effect van de nabije Noordzee. Steden krijgen heel wat vaker te kampen met hittestress dan de landelijke omgeving. Hoe groter de stad, hoe groter dat effect.

 • Tegen 2050 bijna volledige kwetsbare bevolking door hittestress getroffen

  Nog steeds volgens het hoog-impact klimaatscenario kan het aantal hittegolfdagen tegen 2050 verder oplopen tot jaarlijks gemiddeld 19 hittegolfdagen. Bijna de volledige kwetsbare bevolking (99,5%) kan dan jaarlijks te maken krijgen met perioden van zware hittestress.

  Op dat moment zou er in nagenoeg alle gemeenten van het Vlaamse Gewest sprake kunnen zijn van ernstige overlast door hitte.

Bronnen

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Klimaatportaal Vlaanderen

Definities

Huidig klimaat: klimaat over de referentieperiode 2000-2018.

Kwetsbare bevolking: de leeftijdsgroepen van 0 tot 4 jaar en van 65 jaar en ouder.

Zware hittestress: blootstelling aan 60 of meer hittegolfgraaddagen. Het gaat om de som van de overschrijdingen van de dagelijkse maximumtemperatuur boven de drempel van 29,6 °C, samen met de som van de overschrijdingen van de dagelijkse minimumtemperatuur boven de drempel van 18,2 °C.

Hittegolf: er is sprake van een hittegolf als een hitte-episode minstens 3 dagen aanhoudt, de temperatuur overdag boven 29,6 °C stijgt en ’s nachts blijft hangen boven 18,2 °C.

Hoog-impact klimaatscenario: dit klimaatscenario houdt rekening met een wereldwijd gemiddelde temperatuurstijging tussen de 3,2 en 5,4 °C tegen 2100, ten opzichte van het pre-industriële tijdperk.

Publicatiedatum

22 oktober 2021

Volgende update

oktober 2026

Meer cijfers

Contact

Vorige versies