Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven

 • Bijna 178.000 uitkeringen voor loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven in 2020

  In het Vlaamse Gewest werden in 2020 gemiddeld per maand ongeveer 177.700 onderbrekingsuitkeringen betaald voor de verschillende vormen van loopbaanonderbreking (publieke sector), voor tijdskrediet (privésector) en voor thematische verloven (privé- en publieke sector). Bij thematische verloven gaat het om verlof voor palliatieve zorgen, voor ouderschapsverlof (inclusief corona-ouderschapsverlof), voor medische bijstand en voor mantelzorg (nieuw sinds september 2020).

  Het aantal onderbrekingsuitkeringen is na een stijging tussen 2013 en 2015 in de periode 2016-2019 weer gedaald. In 2020 bleef het aantal onderbrekingsuitkeringen nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2019. Dit cijfer verhult wel verschillen in evolutie tussen de diverse vormen van onderbreking. Het aantal onderbrekingsuitkeringen in het stelsel van loopbaanonderbreking daalde tussen 2019 en 2020 met bijna 18%. Deze daling is hoofdzakelijk het gevolg van de gedeeltelijke bevoegdheidsoverdracht in het kader van de 6de staatshervorming, waardoor nieuwe aanvragen voor loopbaanonderbreking in het Vlaamse Gewest onder de Vlaamse regeling van het zogenaamde ‘zorgkrediet’ vallen. Zij zijn niet opgenomen in de hier gepresenteerde cijfers over loopbaanonderbreking. Bij de onderbrekingsuitkeringen voor tijdskrediet lag de daling lager (-11%). De afname in dit stelsel is het gevolg van strikter geworden toelatingsvoorwaarden. In het stelsel van de thematische verloven was er tussen 2019 en 2020 sprake van een stijging (+24%). Deze toename hangt samen met de invoering van het corona-ouderschapsverlof dat kon opgenomen worden tijdens de periode van 1 mei tot 30 september 2020. Bij het ouderschapsverlof ging in 2020 ongeveer 25% van de onderbrekingsuitkeringen naar corona-ouderschapsverlof en 75% naar het gewone ouderschapsverlof.

 • Aantal uitkeringen voor ouderschapsverlof sterk gegroeid tussen 2019 en 2020

  Bij de thematische verloven is het aantal onderbrekingsuitkeringen voor ouderschapsverlof tussen 2019 en 2020 sterk gegroeid (+33%). Dat is vooral het gevolg van het corona-ouderschapsverlof. Het aantal uitkeringen in het gewone stelsel van ouderschapsverlof lag in 2020 ongeveer even hoog als in 2019. Ook het aantal uitbetalingen voor medische bijstand bleef nagenoeg stabiel. Het aantal uitkeringen voor palliatief verlof daalde (-13%).

  In 2020 waren de verloven voor ouderschapsverlof (inclusief corona-ouderschapsverlof) goed voor ruim 77% van het totaal aantal uitkeringen voor thematische verloven. Ongeveer 22% van de thematische verloven waren verloven voor medische bijstand. De verloven voor palliatieve zorg en mantelzorg vertegenwoordigden samen bijna 0,5% van het totaal aantal thematische verloven.

 • Merendeel onderbrekingsuitkeringen naar vrouwen

  In 2020 ging 62% van het totaal aantal onderbrekingsuitkeringen naar vrouwen en 38% naar mannen. Bij loopbaanonderbreking (68%) en thematische verloven (66%) lag het vrouwelijke overwicht nog iets hoger, bij tijdskrediet (57%) iets lager.

 • Ruim 4 op 10 onderbrekingsuitkeringen naar 55-plussers

  42% van de onderbrekingsuitkeringen voor loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof gingen in 2020 naar 55-plussers. Ongeveer 27% van de uitbetalingen was voor personen van 35 tot 44 jaar. Onder de 25 jaar nam bijna niemand loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof op (0,3% van totaal onderbrekingsuitkeringen).

  Er zijn grote verschillen naar leeftijd in de verhouding van de 3 soorten onderbrekingsuitkeringen. Tussen 25 en 44 jaar overheersen de thematische verloven, bij de oudere leeftijdsgroepen wordt er meer loopbaanonderbreking en tijdskrediet opgenomen.

 • 7 op 10 onderbrekingsuitkeringen naar Vlaams Gewest

  In 2020 werden in het Vlaamse Gewest gemiddeld per maand ongeveer 177.700 onderbrekingsuitkeringen betaald tegenover 11.700 in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en 63.400 in het Waalse Gewest. Daarmee werd ruim 70% van het totaal aantal onderbrekingsuitkeringen in België betaald in het Vlaamse Gewest, 25% in het Waalse Gewest en 5% in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Definities

Loopbaanonderbreking: is een maatregel die de werknemers uit de publieke sector toelaat hun beroepsactiviteit volledig te onderbreken of hun arbeidsprestaties te verminderen, eventueel met toekenning van een uitkering.

Tijdskrediet: loopbaanonderbreking voor de privésector.

Thematische verloven: verlof voor palliatieve zorgen, ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en (sinds september 2020) verlof voor mantelzorg.

Publicatiedatum

9 maart 2021

Volgende update

maart 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies