Ontvangsten

 • Ontvangsten Vlaamse overheid met 5% gedaald in 2020

  De ontvangsten van de Vlaamse overheid bedroegen in 2020 43,3 miljard euro. Ze daalden daarmee met 5% ten opzichte van 2019 (in lopende prijzen). Het gaat om ESR-ontvangsten.

  De ontvangsten maakten in 2015 een sprong als gevolg van de 6de staatshervorming. Tussen 2014 en 2015 namen de ontvangsten toe van 27 tot 38 miljard euro. Vlaanderen ontvangt sindsdien in het kader van de nieuwe bevoegdheden nieuwe dotaties (toelagen) van het federale niveau.

  Daarnaast kende de 6de staatshervorming gewestelijke opcentiemen toe aan de gewesten. Dat is het gedeelte van de personenbelasting dat rechtstreeks bestemd is voor de Vlaamse begroting. Vlaanderen stelt die opcentiemen autonoom vast, als een percentage van de personenbelasting ten bate van de federale overheid.

 • Ontvangsten gemeentebesturen op 1.910 euro per inwoner

  De ontvangsten van de gemeentebesturen in het Vlaamse Gewest stegen in 2020 met 2%. Ze kwamen uit op 12,7 miljard of gemiddeld iets meer dan 1.910 euro per inwoner.

  De groei van de ontvangsten varieert sterk van jaar tot jaar. Gemiddeld stegen de ontvangsten sinds 2007 met 2,3% per jaar. De sterkste jaargroei was er in 2015, toen de ontvangsten toenamen met 12%.

  De groei in 2015 was het gevolg van een kapitaalvermindering door de distributienetbeheerders in de energiesector. Die betaalden aan de gemeenten als aandeelhouders aandelen terug.

 • OCMW’s hoogste ontvangsten na gemeentebesturen

  Binnen de lokale overheden kennen de openbare centra voor maatschappelijk welzijn na de gemeentebesturen de hoogste ontvangsten. De OCMW-ontvangsten bedroegen in 2020 2,6 miljard euro. Dat is gemiddeld 395 euro per inwoner.

  Na de gemeentebesturen en OCMW’s waren de ontvangsten het hoogst bij de OCMW-verenigingen. Die ontvingen in 2020 1,2 miljard euro. De provinciebesturen kwamen net na de OCMW-verenigingen. De Antwerpse districten hadden met 46 miljoen euro de laagste ontvangsten van alle lokale overheden.

  De ontvangsten groeiden van 2019 naar 2020 met 23% het snelst bij de Antwerpse districten. De grootste daling boekten de autonome gemeentebedrijven (AGB) met 21%. Ook de OCMW’s kenden met 19% een sterke daling. Al in 2019 daalden de OCMW-ontvangsten. Die dalingen zijn deels te verklaren doordat de OCMW’s geen toelage van de gemeente meer boekten. Dat is een gevolg van de vernieuwde boekhouding BBC 2020 (beleids- en beheercyclus). In 2019 pasten een 40-tal OCMW’s dat systeem al vervroegd toe. De daling bij de OCMW’s werd wel gedeeltelijkgoedgemaakt door een stijging van 11% bij de OCMW-verenigingen.

 • Per inwoner hoogste ontvangsten in grote steden en kuststreek

  De ontvangsten van de gemeentebesturen varieerden in 2020 van ongeveer 890 tot 3.700 euro per inwoner. De ontvangsten per inwoner zijn hoger in de grotere steden en in de kustgemeenten. In landelijke gemeenten zijn de ontvangsten per inwoner over het algemeen lager.

Bronnen

Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB): BBC - data en analyses

Departement Financiën en Begroting: Vlaamse begroting en rekening

Definities

ESR-ontvangsten:de ontvangsten die geconsolideerd zijn over alle entiteiten die volgens de regels van het Europees Stelsel van Rekeningen (ESR) binnen de Vlaamse overheid vallen. Consolidatie betekent dat de interne stromen (ontvangsten en uitgaven) tussen die entiteiten niet worden meegeteld. ESR is de Europese standaard voor nationale en regionale rekeningen.

Lopende of nominale prijzen: prijzen van het betrokken jaar, niet gecorrigeerd voor de inflatie.

Publicatiedatum

18 november 2021

Volgende update

november 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies