Ontvangsten

 • Ontvangsten Vlaamse overheid op 43 miljard euro

  De totale ESR-ontvangsten van de Vlaamse overheid bedroegen in 2018 43,0 miljard euro. Na 3 jaar van sterke stijgingen zijn de ontvangsten in 2018 vrijwel gelijk gebleven. De extra middelen vanaf 2015 zijn grotendeels het gevolg van de zesde staatshervorming. Het gaat om nieuwe dotaties (toelagen) van het federale niveau die samenhangen met de nieuwe bevoegdheden. Daarnaast kan Vlaanderen vanaf 2015 gewestelijke opcentiemen op de federale personenbelasting heffen. Vlaanderen stelt het tarief van deze opcentiemen autonoom vast.

 • Ontvangsten gemeentebesturen stegen in 2018 met bijna 9%

  De totale ontvangsten van de gemeentebesturen in het Vlaamse Gewest bestaan uit exploitatie-, investerings- en andere ontvangsten en bedroegen 12,5 miljard in 2018. Dat komt overeen met iets meer dan 1.900 euro per inwoner.

  De ontvangsten van de gemeentebesturen stegen sinds 2007 jaarlijks met gemiddeld 2,5%. Er zijn echter grote variaties tussen de opeenvolgende jaren. In 2015 voerden de distributienetbeheerders een kapitaalvermindering door, zodat aan de gemeenten als aandeelhouders aandelen werden terugbetaald. Hierdoor stegen de ontvangsten in 2015 eenmalig met 12%. In 2016 volgde wel een daling van 6%. In 2017 bleven de ontvangsten ongeveer gelijk aan die van 2016. Tussen 2017 en 2018 stegen de ontvangsten van de gemeentebesturen met bijna 9%.

 • Grote verschillen tussen de andere lokale besturen

  Er zijn grote verschillen in de ontvangsten tussen de andere lokale besturen naast de gemeentebesturen. De ontvangsten van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW’s) kwamen in 2018 op 3,6 miljard euro of ongeveer 500 euro per inwoner. De ontvangsten van de overige types van lokale overheden (provinciebesturen, autonome gemeentebedrijven (AGB’s), OCMW-verenigingen, autonome provinciebedrijven (APB’s) en Antwerpse districten) zijn lager. Hun ontvangsten varieerden in 2018 van 1,1 miljard euro bij de AGB’s en provinciebesturen tot 30 miljoen euro bij de Antwerpse districten.

  Bij deze lokale besturen varieerde de groei in 2018 in vergelijking met 2017 tussen +64% bij de OCMW-verenigingen en -6% bij de OCMW’s. Bij de provinciebesturen en APB’s is de verandering klein. De AGB’s (+11%) en de districten (+3%) noteerden een sterkere groei.

 • Hoogste ontvangsten per inwoner in grote steden en kuststreek

  In 2018 varieerden de ontvangsten van de Vlaamse gemeentebesturen tussen 740 en ruim 5.990 euro per inwoner. De ontvangsten per inwoner zijn hoger in de grotere steden en in de kustgemeenten. In landelijke gemeenten zijn de ontvangsten per inwoner meestal lager.

Bronnen

Administratie Binnenlands Bestuur: BBC - data en analyses
Departement Financiën en Begroting: Vlaams Begroting en Rekening

 

Definities

ESR-ontvangsten: De ontvangsten die geconsolideerd zijn over alle entiteiten die volgens de ESR-regels (Europees Stelsel van Rekeningen) binnen de perimeter van de Vlaamse overheid vallen. Consolidatie betekent dat binnen die perimeter de interne stromen (ontvangsten en uitgaven) niet worden meegeteld. ESR is de Europese standaard voor nationale en regionale rekeningen.

Publicatiedatum

21 november 2019

Volgende update

19 november 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies