Oppervlakte natuur met overschrijding kritische last (vermesting en verzuring)

  • Bos en heide sterkst getroffen door vermesting

    In 2018 werd op 82% van de totale Vlaamse oppervlakte terrestrische ecosystemen (bos, heide en grasland) de kritische last voor vermesting overschreden. In 1990 was dit nog op 98% van de oppervlakte het geval. De situatie bij bos en heide blijft slecht: de volledige oppervlakten van deze natuurtypen zijn over de hele periode van 1990 tot 2018 in overschrijding. Bij het natuurtype soortenrijk grasland verbeterde de toestand van 95% oppervlakte in overschrijding in 1990 tot 34% in 2018.

     

  • Overschrijding kritische last verzuring sterk gedaald

    In 2018 werd de kritische last voor verzuring overschreden op 21% van de totale oppervlakte terrestrische ecosystemen in Vlaanderen. Tussen 2007 en 2009 werd de sterkste daling waargenomen. Toen daalde de totale oppervlakte natuur in overschrijding met meer dan een derde en het oppervlak heide bijna met twee derde. In de jaren daarna was de daling minder uitgesproken, maar zette ze zich toch door bij alle natuurtypes. In 2016 en 2017 echter steeg de oppervlakte natuur in overschrijding opnieuw, over alle natuurtypen heen. Vanaf 2018 zette de daling zich dan terug voort in alle vegetatietypes.

    Bossen en soortenrijke graslanden bleven in 2018 het gevoeligst met 22% van de oppervlakte in overschrijding. Voor heide is dit percentage beperkt tot 5% van de oppervlakte.

Definities

Kritische last: de draagkracht van de natuur (bos, heide en soortenrijk grasland) voor atmosferische depositie wordt uitgedrukt als de kritische last. Dit is de maximaal toelaatbare depositie per eenheid van oppervlakte voor een bepaald ecosysteem zonder dat er – volgens de huidige kennis – schadelijke effecten optreden. De oppervlakte in overschrijding (wanneer de depositiewaarde hoger is dan de kritische lastwaarde voor een specifiek ecosysteem) wordt procentueel uitgedrukt ten opzichte van de totale oppervlakte en er wordt een onderscheid gemaakt naar bos, heide en soortenrijk grasland.

Publicatiedatum

26 november 2020

Volgende update

november 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies