Oppervlakte natuur met overschrijding kritische last (vermesting en verzuring)

  • 80% van oppervlakte natuur in overschrijding kritische last voor vermesting

    In 2020 werd op 80% van de totale Vlaamse oppervlakte terrestrische ecosystemen (bos, heide en soortenrijk grasland) de kritische last voor vermesting overschreden. In 2000 was dat nog op 96% van de oppervlakte het geval. De situatie bij bos en heide blijft slecht: zo goed als de volledige oppervlakten van deze natuurtypen waren over de hele periode van 2000 tot 2020 in overschrijding. Bij het natuurtype soortenrijk grasland verbeterde de toestand wel: van 87% oppervlakte in overschrijding in 2000 tot 31% in 2020.

  • Overschrijding kritische last verzuring sterk gedaald

    In 2020 werd de kritische last voor verzuring overschreden op 13% van de totale oppervlakte terrestrische ecosystemen in Vlaanderen. In 2000 was dat nog op 80% van de oppervlakte het geval. Tussen 2007 en 2009 werd de sterkste daling waargenomen. Toen daalde de totale oppervlakte natuur in overschrijding met meer dan een derde en het oppervlak heide met twee derde. In de jaren daarna was de daling minder uitgesproken, maar zette ze zich toch door bij alle natuurtypes. In 2016 steeg de oppervlakte natuur in overschrijding echter opnieuw, over alle natuurtypen heen. Vanaf 2017 zette de daling zich dan terug voort in alle vegetatietypes.

    Bossen en soortenrijke graslanden bleven in 2020 het gevoeligst met respectievelijk 14% en 12% van de oppervlakte in overschrijding. Voor heide was dat percentage beperkt tot 2% van de oppervlakte.

Bronnen

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Impact van verzuring en vermesting op ecosystemen

Definities

Kritische last: de draagkracht van de natuur (bos, heide en soortenrijk grasland) voor atmosferische depositie wordt uitgedrukt als de kritische last. Dat is de maximaal toelaatbare depositie per eenheid van oppervlakte voor een bepaald ecosysteem zonder dat er – volgens de huidige kennis – schadelijke effecten optreden.

Publicatiedatum

28 september 2021

Volgende update

september 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies