Personen met werkloosheidsuitkering

 • Ruim 129.000 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en bijna 131.000 tijdelijke werklozen in november 2021

  In november 2021 ontvingen in het Vlaamse Gewest 129.300 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Het gaat om de som van 114.000 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekende UVW) en 15.300 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (niet-werkzoekende UVW). Daarnaast ontvingen 130.500 personen personen een uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Bij de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid gaat het om alle werknemers van wie de arbeidsovereenkomst geheel of gedeeltelijk tijdelijk is geschorst, niet enkel om de tijdelijk werklozen wegens de COVID-19-crisis.

  Het aantal personen met een uitkering voor tijdelijke werkloosheid lag vanaf maart 2020 veel hoger dan in de maanden daarvoor. Dat hangt samen met de terugval van de economische activiteit door de COVID-19-crisis. Tussen februari en april 2020 steeg het aantal personen met een uitkering voor tijdelijke werkloosheid van 84.100 personen tot 792.100 personen. In de maanden daarna is het aantal tijdelijke werklozen weer sterk gedaald, tot 138.600 in september. In november steeg dat aantal weer tot 304.500 personen. In 2021 daalde het aantal van 290.400 in januari tot 96.600 in september. In oktober en november steeg dat aantal echter opnieuw tot 130.500. Het gaat voor de meest recente maanden om voorlopige cijfers die in de toekomst nog geactualiseerd zullen worden.

  Niet alleen bij de tijdelijke werkloosheid was er een stijging in het voorjaar van 2020. Ook het aantal werkzoekende UVW lag in mei 2020 hoger dan in de maanden voordien. In de eerste maanden van 2020 schommelde dat aantal telkens rond 130.000 personen, in mei 2020 steeg dat naar 148.000 personen. In augustus lag dat aantal met 152.000 personen het hoogst. In de periode september tot december daalde dat aantal tot 121.500 personen. Daarna was er echter weer sprake van een stijging tot 149.000 personen in januari 2021, gevolgd door een daling in de volgende maanden.

  Het totaal aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (UVW) lag in november 2021 20% lager dan in november 2020. Bij de werkzoekende UVW ging het om een daling van 18%, bij de niet-werkzoekende UVW om een daling van 33%. Het aantal tijdelijke werklozen lag in november 2021 57% lager dan in november 2020.

 • In 2020 dubbel zo veel personen met uitkering voor volledige of tijdelijke werkloosheid als in 2019

  De totaalcijfers voor 2020 geven aan dat in dat jaar in het Vlaamse Gewest gemiddeld per maand 475.300 personen een uitkering ontvingen van de RVA voor volledige of tijdelijke werkloosheid. Dat aantal ligt dubbel zo hoog als in 2019.

  In 2020 was er vooral sprake van een zeer sterke toename van het aantal tijdelijk werklozen door de Covid-19-crisis. Gemiddeld ging het in 2020 per maand om 311.600 personen. Dat zijn er 4 keer zoveel als in 2019.

  Daarnaast waren er in 2020 gemiddeld per maand ook 136.300 werkzoekende UVW en 27.500 niet-werkzoekende UVW. Het aantal werkzoekende UVW lag in 2020 3% hoger dan in 2019, het aantal niet-werkzoekende UVW 35% lager.

 • 6 op 10 uitkeringen naar mannen, 6 op 10 naar personen tussen 25 en 49 jaar

  In 2020 ging 57% van het totaal aantal uitkeringen voor volledige of tijdelijke werkloosheid naar mannen en 43% naar vrouwen. Die aandelen komen in ongeveer gelijke mate terug bij zowel de werkzoekende UVW, de niet-werkzoekende UVW en de tijdelijk werklozen.

  57% van de personen met een uitkering voor volledige of tijdelijke werkloosheid was in 2020 tussen 25 en 49 jaar, 36% was 50 jaar of ouder en 7% was jonger dan 25 jaar.

  Deze aandelen variëren sterk naar het soort uitkering. Bij de werkzoekende UVW en de tijdelijke werklozen vormen de personen van 25 tot 49 jaar de grootste groep. Bij de niet-werkzoekende UVW behoort 95% tot de leeftijdsgroep van 50 jaar of ouder. Het gaat hier vooral om werklozen met bedrijfstoeslag (nieuwe term voor brugpensioen).

 • 54% van personen met uitkering voor volledige of tijdelijke werkloosheid woont in Vlaams Gewest

  In 2020 waren er in het Vlaamse Gewest gemiddeld per maand 475.300 werknemers met een uitkering voor volledige of tijdelijke werkloosheid. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ging het om 114.000 personen, in het Waalse Gewest om 293.400 personen. Daarmee woonde 54% van het totaal aantal personen met een werkloosheidsuitkering in België in het Vlaamse Gewest, 33% in het Waalse Gewest en 13% in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

 • Relatief aantal werkzoekende UVW hoogst aan kust, in en rond Antwerpen en in Limburg

  Er waren in het Vlaamse Gewest in 2020 per 100 personen van 18 tot 64 jaar gemiddeld 3,4 werkzoekende UVW. Dat aantal lag het hoogst in de kustgemeenten, in Antwerpen en de rand rond Antwerpen, in Limburg en in de centrumsteden.

 • Aantal tijdelijk werklozen relatief gezien hoogst in Zuid-West-Vlaanderen

  Het aantal tijdelijk werklozen lag in 2020 door de Covid-19-crisis relatief gezien duidelijk hoger dan het aantal werkzoekende UVW. Gemiddeld ging het in het Vlaamse Gewest per 100 personen van 18 tot 64 jaar om 8,0 tijdelijk werklozen. Dat aantal lag opvallend hoger in Zuid-West-Vlaanderen, in Midden- en Zuid-Limburg, in de Kempen en in een aantal gemeenten in het noorden van Oost-Vlaanderen.

Definities

Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekende UVW): personen met recht op een werkloosheidsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) waarvan wordt verwacht dat zij werkzoekend zijn. Het aantal door de RVA vergoede werkzoekende UVW verschilt van het aantal niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij de VDAB. Zo worden jonge schoolverlaters in de beroepsinschakelingstijd niet meegeteld in de RVA-cijfers omdat zij geen werkloosheidsuitkering krijgen, maar wel in de VDAB-cijfers omdat zij ingeschreven zijn als werkzoekende.

Niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (niet-werkzoekende UVW): uitkeringsgerechtigde volledig werklozen vrijgesteld van inschrijving als werkzoekende omwille van diverse redenen.

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT): is een bijzonder systeem van werkloosheid en de nieuwe term voor brugpensioen. Een oudere werknemer die in de private sector wordt ontslagen, heeft onder voorwaarden recht op werkloosheidsuitkeringen die niet zullen verminderen in de tijd. Daarnaast heeft hij recht op een bedrijfstoeslag die wordt betaald door de ex-werkgever of een fonds voor bestaanszekerheid.

Tijdelijke werkloosheid: werknemers van wie de arbeidsovereenkomst geheel of gedeeltelijk tijdelijk is geschorst omwille van diverse redenen.

Publicatiedatum

19 januari 2022

Volgende update

17 februari 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies