Personen met werkloosheidsuitkering

 • Bijna 162.000 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen in november 2020

  In november 2020 ontvingen in het Vlaamse Gewest iets minder dan 162.000 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Het gaat om de som van 139.000 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekende UVW) en 23.000 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (niet-werkzoekende UVW). Daarnaast ontvingen 313.800 werknemers een uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Bij de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid gaat het om alle werknemers van wie de arbeidsovereenkomst geheel of gedeeltelijk tijdelijk is geschorst, niet enkel om de tijdelijk werklozen wegens de Covid-19-crisis.

  Het aantal personen met een uitkering voor tijdelijke werkloosheid lag vanaf maart 2020 veel hoger dan in de maanden daarvoor. Dat hangt samen met de terugval van de economische activiteit als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-crisis. Tussen februari en maart steeg het aantal personen met een uitkering voor tijdelijke werkloosheid van 84.100 personen tot 400.300 personen. In april kende dat aantal een piek met 792.100 personen. In de maanden daarna is het aantal tijdelijke werklozen weer sterk gedaald, van 681.300 personen in mei naar 142.500 in september. In oktober en november steeg dat aantal echter opnieuw tot respectievelijk 209.400 en 313.800 personen. Het gaat voor de meest recente maanden om voorlopige cijfers die in de toekomst nog geactualiseerd zullen worden.

  Niet alleen bij de tijdelijke werkloosheid was er een stijging in het voorjaar van 2020. Ook het aantal werkzoekende UVW lag in mei 2020 hoger dan in de maanden voordien. In de eerste maanden van 2020 schommelde dat aantal telkens rond 130.000 personen, in mei 2020 steeg dat naar 148.000 personen. In juni en juli lag dat aantal weer iets lager dan in mei, maar in augustus was er weer sprake van een stijging. In de periode september tot november daalde dat aantal tot 139.000 personen.

  Het totaal aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (UVW) lag in november 2020 1% lager dan in november 2019. Bij de werkzoekende UVW ging het om een stijging van 9% tegenover november 2019, bij de niet-werkende werkzoekenden om een daling van 37%.

 • In 2019 gemiddeld per maand 236.000 personen met werkloosheidsuitkering

  De cijfers voor 2019 geven aan dat in dat jaar in het Vlaamse Gewest gemiddeld per maand 235.900 personen een uitkering ontvingen voor volledige of tijdelijke werkloosheid. In 2013 ging het om 399.300 personen, het hoogste aantal in de periode 2011-2019. Tussen 2013 en 2019 is dat aantal met 41% gedaald.

  De grootste groep zijn de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekende UVW). In 2019 ging het gemiddeld om 131.700 personen per maand, wat overeenkomt met 56% van het totaal aantal personen met een werkloosheidsuitkering. In de periode 2011-2019 lag het aantal werkzoekende UVW het hoogst in 2014 en is daarna elk jaar gedaald.

  In 2019 waren er gemiddeld ook 42.600 niet-werkzoekende UVW per maand. Hun aantal is sinds 2011 elk jaar gedaald. Tussen 2011 en 2019 gaat het in totaal om een daling van 68%.

  Ten slotte ontvingen in 2019 per maand 61.600 personen een uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Dat aantal lag in de periode 2011-2019 het hoogst in 2013.

 • 6 op 10 werkloosheidsuitkeringen naar mannen, 5 op 10 naar 50-plussers

  In 2019 ging 63% van het totaal uitkeringen voor volledige of tijdelijke werkloosheid naar mannen en 37% naar vrouwen. Bij de tijdelijke werkloosheid (78%) lag het aandeel mannen duidelijk hoger, bij de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen iets lager (56%).

  48% van de personen met een werkloosheidsuitkering was in 2019 50 jaar en ouder, ongeveer 46% was tussen 25 en 49 jaar en 6% was jonger dan 25 jaar.

  Deze aandelen variëren sterk naar het soort uitkering. Bij de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en de tijdelijke werklozen vormen de personen van 25 tot 49 jaar de grootste groep. Bij de niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen behoort 97% tot de leeftijdsgroep van 50 jaar of ouder. Het gaat hier vooral om werklozen met bedrijfstoeslag (nieuwe term voor brugpensioen).

 • Helft van personen met een werkloosheidsuitkering woont in Vlaams Gewest

  In 2019 waren er in het Vlaamse Gewest gemiddeld per maand 235.900 werknemers met een uitkering voor volledige of tijdelijke werkloosheid. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ging het om 70.900 personen, in het Waalse Gewest om 182.500 personen. Daarmee woont 48% van het totaal aantal personen met een werkloosheidsuitkering in België in het Vlaamse Gewest, 37% in het Waalse Gewest en 14% in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

 • Werkloosheidsgraad hoogst aan kust, in en rond Antwerpen en in Limburg

  De RVA-werkloosheidsgraad lag in het Vlaamse Gewest in 2019 op 5,0%. Het gaat om het aantal werkzoekende UVW gedeeld door het totaal aantal tegen werkloosheid verzekerde personen. Deze werkloosheidsgraad ligt het hoogst in de kustgemeenten, in Antwerpen en de rand rond Antwerpen, in Limburg en in de centrumsteden.

Definities

Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekende UVW): personen met recht op een werkloosheidsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) waarvan wordt verwacht dat zij werkzoekend zijn. Het aantal door de RVA vergoede werkzoekende UVW verschilt van het aantal niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij de VDAB. Zo worden jonge schoolverlaters in de beroepsinschakelingstijd niet meegeteld in de RVA-cijfers omdat zij geen werkloosheidsuitkering krijgen, maar wel in de VDAB-cijfers omdat zij ingeschreven zijn als werkzoekende.

Niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (niet-werkzoekende UVW): uitkeringsgerechtigde volledig werklozen vrijgesteld van inschrijving als werkzoekende omwille van diverse redenen.

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT): is een bijzonder systeem van werkloosheid en de nieuwe term voor brugpensioen. Een oudere werknemer die in de private sector wordt ontslagen, heeft onder voorwaarden recht op werkloosheidsuitkeringen die niet zullen verminderen in de tijd. Daarnaast heeft hij recht op een bedrijfstoeslag die wordt betaald door de ex-werkgever of een fonds voor bestaanszekerheid.

Tijdelijke werkloosheid: werknemers van wie de arbeidsovereenkomst geheel of gedeeltelijk tijdelijk is geschorst omwille van diverse redenen.

RVA-werkloosheidsgraad: het aantal vergoede werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekende UVW) gedeeld door het aantal tegen werkloosheid verzekerden op 30 juni.

Publicatiedatum

14 januari 2021

Volgende update

16 februari 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies