Privacyverklaring SV-bevraging en COVID-bevraging

1. INLEIDING

2. (GEZAMENLIJKE) VERWERKING

3. VERWERKER

4. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

5. WELKE PERSOONSGEGEVENS EN DOOR WIE VERZAMELD?

5.1. Persoonsgegevens Rijksregister

5.2. Persoonsgegevens resultaten

5.3. Pseudonimisering persoonsgegevens resultaten

6. GRONDSLAG VAN DE VERWERKING

6.1. Persoonsgegevens Rijksregister

6.2. Persoonsgegevens resultaten

7. GEGEVENSVERWERKING BIJ GEBRUIK BEVRAGINGSTOOL

8. BEWAARTERMIJN EN -LOCATIE

9. BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

10. VERSTREKKING AAN DERDEN

11. JOUW PRIVACYRECHTEN

11.1. Welke rechten?

11.2. Met wie en hoe contact opnemen?

11.3. Interne afhandeling van jouw verzoeken

11.4. Mogelijkheid om klacht in te dienen

12. RELEVANTE DOCUMENTEN

13. CONTACTGEGEVENS

---

1. INLEIDING

De Vlaamse Statistische Autoriteit organiseert voor het netwerk Statistiek Vlaanderen in het voorjaar van 2021 twee bevragingen. Zo is er de Statistiek Vlaanderen-bevraging (afgekort als de SV-bevraging). Met deze bevraging willen we een aantal houdingen en kenmerken van de inwoners van het Vlaamse Gewest mee in kaart brengen.

Daarnaast is er de COVID-bevraging, waarbij we de maatschappelijke impact proberen in kaart te brengen aan de hand van een grootschalige bevraging bij de inwoners van het Vlaamse Gewest.

Bij beide grootschalige bevragingen peilen we naar de mening van een representatieve groep inwoners van het Vlaamse Gewest. 

We hechten veel belang aan jouw privacy. Dit alles kadert in de Europese verordening “Algemene Verordening Gegevensbescherming” die op 25 mei 2018 in werking is getreden (hierna: AVG). Onderstaande tekst vertelt je daarom welke persoonlijke gegevens we op welke manier verwerken om er generieke cijfertabellen van te maken. Tegelijk informeren we je wat jouw rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy. We voeren alleen analyses uit op een geaggregeerd niveau: de gegevens die je invult, worden op gepseudonimiseerde wijze verwerkt, waardoor de vertrouwelijkheid in elk stadium gewaarborgd wordt. We benadrukken dat het invullen van deze bevraging op geen enkele manier gevolgen voor jou zal meebrengen.

Naar de inhoudstafel

2. (GEZAMENLIJKE) VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE(N)

De Vlaamse Statistische Autoriteit (afgekort als VSA) is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat in beginsel de VSA beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

De VSA is verantwoordelijk voor de behoorlijke en zorgvuldige verwerking van de persoonsgegevens van deelnemers aan zowel de SV-bevraging als de COVID-bevraging in overeenstemming met de AVG.

De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Statbel) treedt in het kader van zowel de SV-bevraging als de COVID-bevraging op in haar rol van derde vertrouwenspartij/Trusted Third Party (TTP), evenzeer als verwerkingsverantwoordelijke. Meer informatie over Statbel kan u vinden op: Statbel - Homepage en Statbel - Over ons. De VSA en Statbel treden ingevolge de AVG in het kader van de SV-bevraging en de COVID-bevraging op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

Naar de inhoudstafel

3. VERWERKER

Om beide bevragingen uit te voeren heeft de VSA via een openbare aanbesteding een verwerker-veldwerkbureau aangeduid, meer bepaald Homo Sapiens Sapiens bvba (M.A.S.) (hierna veldwerkbureau M.A.S.).  Meer bepaald zal dit bureau instaan voor de online bevraging, het drukwerk, de handling en verwerking van de bevragingen afgenomen bij de burgers in het kader van zowel de SV-bevraging als de COVID-bevraging. Meer informatie over de gegevensverwerkingen door het veldwerkbureau.

Naar de inhoudstafel

4. DOELEINDE(N) VAN DE VERWERKING

Bij jouw deelname aan de SV-bevraging of de COVID-19 bevraging, vragen wij je om jouw mening en info te verstrekken in de vorm van antwoorden op de vragen. Deze gegevens worden gebruikt om op globaal niveau informatie te verstrekken over Vlaamse Openbare Statistieken (SV-bevraging) of over de maatschappelijke impact van COVID (COVID-bevraging). De resultaten worden bijgevolg verwerkt met het oog op statistische doeleinden, alsook voor wetenschappelijk en historisch onderzoek.

Naar de inhoudstafel

5. WELKE PERSOONSGEGEVENS EN DOOR WIE VERZAMELD?

In het kader van de SV-bevraging en de COVID-bevraging, worden persoonsgegevens verwerkt in twee onderscheiden stromen.

5.1. Persoonsgegevens Rijksregister

Burgers ontvangen een uitnodiging per post met de vraag om aan de bevraging deel te nemen. Zij worden aangeschreven op basis van een steekproef die getrokken wordt uit het Rijksregister. Met die redenen worden volgende persoonsgegevens ontvangen van het Rijksregister:

 • naam en voornaam van de burger: om deze te kunnen aanschrijven;
 • adres: om de burger correct te bereiken;
 • Geslacht, geboortejaar, woonplaats en nationaliteit: om een perfecte weerspiegeling te garanderen zoals in de populatie, en dus op deze manier te zorgen voor een representatieve steekproef van inwoners in het Vlaamse Gewest, waarin iedereen even veel kans maakt om deel te nemen.

Om deze steekproef te kunnen trekken, werd van het Rijksregister een machtiging verkregen (Beslissing 077/2020, dd. 28 augustus 2020, cf. - Bekijk deze machtiging (Pdf - 3,2 MB)

Om een evenwicht te bewaren tussen het recht op eerbiediging van het privéleven en de mogelijkheid onderzoek te verrichten, werken we hier met een derde vertrouwenspartij dan wel tussenpersoon die zorgt voor de versleuteling van de gegevens, een zogenaamde “Trusted Third Party”. De VSA doet bijgevolg beroep op een derde vertrouwenspartij, meer bepaald Statbel. Statbel zal daarom de persoonsgegevens uit het Rijksregister bezorgen aan het veldwerkbureau M.A.S.

Dit veldwerkbureau treedt op als verwerker voor de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken Statbel en VSA. Het zal instaan voor het per post verzenden van de uitnodiging en alle andere drukwerken naar de burgers in de steekproef. Om deze verzending te kunnen uitvoeren, zal het veldwerkbureau beroep doen op bpost. Deze postale dienstverlener krijgt het adres en de naam van de burgers uit de steekproef zodat de vragenlijsten bezorgd kunnen worden. De gegevensoverdracht tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en het veldwerkbureau, wordt geregeld in een verwerkersovereenkomst.

Schema dataverwerking

Naar de inhoudstafel

5.2. Persoonsgegevens resultaten

In de vragenlijst worden vragen gesteld die betrekking hebben op verschillende soorten van persoonsgegevens. In wat volgt geven we een overzicht van de thema’s per bevraging die aan bod komen.

 • Wat betreft de SV-bevraging gaat het over:
 • Socio-demografische kenmerken (zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en gezinssamenstelling)
 • Informele zorg
 • Veiligheidsgevoelens en mijdgedrag
 • Relatie overheid-burger
 • Sociale samenhang
 • Wat betreft de COVID-bevraging gaat het over:
  • Socio-demografische kenmerken (zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en gezinssamenstelling)
  • Werksituatie
  • Gezondheid
  • Subjectief welzijn
  • Digitalisering
  • Sociale contacten
  • Woonsituatie
  • Levenslang leren
  • Kinderen (onderwijs, sociale contacten, …)

Naar de inhoudstafel

5.3. Pseudonimisering persoonsgegevens resultaten

Na het invullen van jouw resultaten, digitaal of op papier, zal het veldwerkbureau M.A.S. deze resultaten in eerste instantie verwerken tot een zogenaamd databestand. Hierin worden alle antwoorden van alle respondenten opgenomen. Belangrijk hierbij is dat er een pseudonimisering van het bestand is voorzien. Dit betekent dat men bij de dataverzameling elke link verwijdert tussen de persoonsgegevens zoals ontvangen van het Rijksregister en de gegevens die burgers invulden. De VSA ontvangt op zijn beurt uitsluitend het gepseudonimiseerde databestand. Dit houdt in dat er bij het bezorgen van de resultaten van de bevraging aan de VSA geen naam- en adresgegevens zijn opgenomen. Het veldwerkbureau zelf krijgt op zijn beurt enkel naam- en adresgegevens, dus geen gegevens over geslacht, leeftijd of nationaliteit.

Schema dataverwerking

Naar de inhoudstafel

6. GRONDSLAG VAN DE VERWERKING

De VSA moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG.

6.1. Persoonsgegevens Rijksregister

Om gebruik te kunnen maken van gegevens uit het Rijksregister, baseert de VSA zich op haar rol als statistische instelling. De toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen is gebaseerd op artikel 5, eerste lid, 1° van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. Dit artikel voorziet met name in de toegang voor de Belgische openbare overheden tot de informatiegegevens van het Rijksregister die zij gemachtigd zijn te kennen uit hoofde van een wet, een decreet of een ordonnantie.

Art. III.108. van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 stelt dat de Vlaamse Regering de Vlaamse Statistische Autoriteit aanwijst die belast wordt met de coördinatie van de ontwikkeling, productie en verspreiding van de Vlaamse openbare statistieken en de kwaliteitszorg ervan. Artikel III.109. specifieert dat de Vlaamse openbare statistieken relevant, nauwkeurig en betrouwbaar, actueel en stipt, toegankelijk en duidelijk, vergelijkbaar en coherent moeten zijn. Ook wordt in datzelfde artikel de kosteneffectiviteit bij de ontwikkeling, productie en verspreiding van de Vlaams openbare statistieken vermeld.

De VSA werd ondertussen erkend als andere nationale instantie binnen het Europees Statistisch Systeem. Bijgevolg valt de VSA onder het toepassingsgebied van verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009, gewijzigd door verordening (EU) 2015/759 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015.

Statbel treedt op als derde vertrouwenspartij en ontvangt in die rol de gegevens van het Rijksregister. Voor deze rol als Vertrouwde derde (hierna genoemd “TTP” voor Third Trusted Party) verwijzen we naar het koninklijk besluit van 13 juni 2014 ten uitvoerlegging van artikel 17quater, §2, van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek. In het kader van de SV-bevraging en de COVID-bevraging kreeg Statbel hiertoe een machtiging van het Rijksregister om op te treden als derde vertrouwenspartij/Trusted Third Party (TTP). Het Rijksregister en de Vlaamse Statistische Autoriteit hebben een overeenkomst afgesloten waarbij Statbel staat aangeduid in de hoedanigheid van TTP.

De ontvangst van de persoonsgegevens van het Rijksregister steunt dus op artikel 6, lid 1, c) (nakoming van een wettelijke plicht) en e) (taak van het algemeen belang) AVG.

Naar de inhoudstafel

6.2. Persoonsgegevens resultaten

De verwerking van de gegevens uit de SV-bevraging en de COVID-bevraging gebeurt op basis van een taak van algemeen belang, afgeleid uit de decretale opdracht van de VSA tot het ontwikkelen van (Vlaamse openbare) statistieken.

Naar de inhoudstafel

7. GEGEVENSVERWERKING BIJ GEBRUIK BEVRAGINGSTOOL

De bevragingstool waarop je jouw gegevens invult, wordt voorzien door het veldwerkbureau M.A.S. Deze bevragingstool gebruikt geen tracking software of cookies.

Om veiligheidsredenen wordt in de algemene logfile van de server wel het dataverkeer gelogd. Meer bepaald worden jouw IP-adres, URL, verwijzende URL (inclusief token/inlogcode) en gebruikersagent (inclusief browser, toestel en besturingssysteem) opgeslagen.

Deze informatie wordt uitsluitend voor beveiligingsredenen bewaard en wordt ook alleen daarvoor bekeken. Aan het einde van elke maand worden de logfiles van de vorige maand na controle verwijderd.

Je hebt ten alle tijden het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te laten verwijderen. Hiervoor kan je contact opnemen met het veldwerkbureau of met ons via: Statistiek Vlaanderen
Havenlaan 88 bus 100
1000 Brussel
Tel: 02 553 52 07
E-mail: Functionaris voor gegevensbescherming (FG/DPO)

Naar de inhoudstafel

8. BEWAARTERMIJN EN -LOCATIE

De betrokken partijen mogen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG). Dit betekent dat Statbel en het veldwerkbureau M.A.S. de persoonsgegevens uit het Rijksregister én de persoonsgegevens uit de resultaten zullen vernietigen zodra het gepseudonimiseerd databestand aan de VSA overhandigd is. Het veldwerkbureau zal daarna het gepseudonimiseerd databestand vernietigen.

Deze vernietiging vindt zo spoedig als mogelijk plaats. Vanaf het ogenblik van vernietiging beschikken de VSA en het veldwerkbureau M.A.S. over geen enkel persoonsgegeven meer. Dit heeft uiteraard ook impact op de mogelijkheid om jouw privacyrechten (punt 11) uit te oefenen.

Statbel en VSA verwerken de door hen ontvangen persoonsgegevens uitsluitend binnen België. Ook de back-up van de data wordt in België bewaard. Het veldwerkbureau M.A.S. verbindt zich er daarnaast toe om de ontvangen persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte te verwerken.

Naar de inhoudstafel

9. BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Artikel 32 van de AVG verplicht Statbel, de VSA en het veldwerkbureau M.A.S. om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Statbel, de VSA en het veldwerkbureau M.A.S. zorgen daarom voor de passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij verwerken, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Zo hebben slechts een beperkt aantal medewerkers van de betrokken partijen toegang tot de persoonsgegevens uit het Rijksregister en persoonsgegevens uit de resultaten, en dit enkel wanneer het noodzakelijk is in het kader van de opmaak van de Vlaamse (openbare) statistieken waarvoor deze bevragingen zijn opgezet.

Naar de inhoudstafel

10. VERSTREKKING AAN DERDEN

De VSA voorziet de mogelijkheid voor wetenschappelijk onderzoek op grond van de geanonimiseerde gegevens van de bevraging. Ook voor de uitwisseling in het kader van wetenschappelijk onderzoek wordt een protocol afgesloten. Belangrijk hierbij is dat de VSA steeds zal onderzoeken welke data van de ingevulde bevraging ook daadwerkelijk vereist zijn om de wetenschappelijke doeleinden te bereiken.

Enkel het anoniem databestand, (i.c. het databestand zoals gebruikt door de VSA, maar dan zonder nummering) kan aan onderzoeksinstellingen worden bezorgd. Hiertoe voorzien we een aanvraagprocedure met het sluiten van een overeenkomst (cf. fase 7 in het schema).  

Schema dataverwerking

Naar de inhoudstafel

11. JOUW PRIVACYRECHTEN

11.1. Welke rechten?

Inzake de bescherming en verwerking van gegevens heb je de volgende rechten:

 • recht op informatie wat er met jouw persoonlijke gegevens gebeurt;
 • recht op inzage en kopie van jouw gegevens. Wat de persoonsgegevens uit de resultaten betreft, word je dit recht verzekerd door je de mogelijkheid te bieden om na het invullen van de bevraging een kopie van jouw antwoorden te downloaden;
 • recht op aanpassing, aanvulling of correctie van deze gegevens;
 • recht op vergetelheid, of het verwijderen van jouw gegevens;
 • recht op het intrekken van de toestemming om jouw gegevens bij te houden of te verwerken;
 • recht op overdraagbaarheid;
 • recht op weigering van geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering;
 • recht op beperking van verwerking.

Naar de inhoudstafel

11.2. Met wie en hoe contact opnemen?

Als je jouw rechten in het kader van de AVG wil uitoefenen, dan kan je steeds contact opnemen met de VSA en/of het veldwerkbureau M.A.S. via onderstaande contactgegevens:
Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) t.a.v. de Data Protection Officer (DPO) Betreft: Verzoek privacyrechten,Koning Albert II-laan 16 - 1000 Brussel, e-mail: dpo@economie.fgov.be. Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) t.a.v. de Data Protection Officer (DPO) Betreft: Verzoek privacyrechten Herman Teirlinckgebouw Havenlaan 88 bus 100; 1000 Brussel; e-mail: dpo.sv@vlaanderen.be   Veldwerkbureau Homo Sapiens Sapiens bvba (M.A.S.) Meer informatie over de gegevensverwerkingen door het veldwerkbureau M.A.S en contactgegevens

U kan ook een klacht indien bij de Gegevens-beschermingsautoriteit:  www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Naar de inhoudstafel

11.3. Interne afhandeling van jouw verzoeken

Zoals hiervoor bepaald, kan je jouw verzoeken tot het uitoefenen van jouw rechten richten tot elke partij. Er werd evenwel een duidelijke interne afhandelingsprocedure afgesproken tussen de betrokken partijen. Dit is nodig aangezien Statbel en het veldwerkbureau M.A.S. de persoonsgegevens zullen vernietigen, zodra het gepseudonimiseerd databestand aan de VSA is bezorgd. Daarnaast zal de VSA ook enkel over het gepseudonimiseerd databestand beschikken. We lichten je dan ook graag de afhandelingsprocedure toe.

Voor verzoeken ingediend vóór overdracht van het gepseudonimiseerd databestand aan VSA:

 • Indien een betrokkene zijn verzoek richt aan het veldwerkbureau M.A.S. en/of aan Statbel, zullen deze partijen elkaar hiervan onverwijld op de hoogte brengen en na onderlinge afstemming, indien mogelijk tegemoet komen aan het verzoek van de betrokkene. Verwerkingsverantwoordelijke VSA zal van dit verzoek en het resultaat op de hoogte gebracht worden door Statbel.
 • Indien een betrokkene zijn verzoek richt aan de VSA, brengt de VSA dit verzoek onverwijld ter kennis van verwerkingsverantwoordelijke Statbel en het veldwerkbureau M.A.S. Deze laatste twee partijen zullen na onderlinge afstemming, indien mogelijk, tegemoet komen aan het verzoek van de betrokkene. Verwerkingsverantwoordelijke VSA zal van dit verzoek en het resultaat op de hoogte gebracht worden door Statbel.

Voor verzoeken ingediend na overdracht van het gepseudonimiseerd databestand aan VSA:

 • Indien een betrokkene zijn verzoek richt aan het veldwerkbureau M.A.S. en/of aan verwerkingsverantwoordelijke Statbel, zal de desbetreffende partij dit verzoek onverwijld ter kennis brengen aan verwerkingsverantwoordelijke VSA. De VSA zal dit verzoek vervolgens beoordelen. 
 • Indien een betrokkene zijn verzoek richt aan VSA, zal deze partij het verzoek beoordelen.

Naar de inhoudstafel

11.4. Mogelijkheid om klacht in te dienen

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of over de uitoefening van jouw rechten, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dit is de federale toezichthoudende autoriteit op het gebied van persoonsgegevensbescherming. Het klachtenformulier kan je na het invullen per post (ter attentie van de GBA, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel) of per e-mail versturen.

Daarnaast kan je over een Vlaamse instantie (zoals de VSA) een klacht indienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC), die alleen bevoegd is voor instanties van de Vlaamse overheid. Het klachtenformulier kan je na het invullen per post (ter attentie van de Vlaamse Toezichtcommissie, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel) of per e-mail versturen.

Naar de inhoudstafel

12. RELEVANTE DOCUMENTEN

Naar de inhoudstafel

13. CONTACTGEGEVENS

Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) t.a.v. de Data Protection Officer (DPO) Betreft: Verzoek privacyrechten Herman Teirlinckgebouw Havenlaan 88 bus 100; 1000 Brussel; e-mail: dpo.sv@vlaanderen.be  

Zie ook onze algemene privacyverklaring voor meer informatie over jouw privacyrechten.

We controleren regelmatig of we nog altijd aan ons beleid informatieveiligheid en privacy en deze privacyverklaring voldoen. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kan je via bovenstaande gegevens contact met ons opnemen.

Naar de inhoudstafel