Publicatieagenda

In overeenstemming met de Europese praktijkcode voor statistieken, maakt Statistiek Vlaanderen vooraf de tijdstippen bekend waarop de updates van de Vlaamse openbare statistieken gepubliceerd worden. U vindt de voorziene publicatiedatum per statistiek in het overzicht hieronder. Dit overzicht wordt wekelijks geactualiseerd. Bij een aantal van de statistieken wordt voorlopig enkel de maand van publicatie vermeld. Van zodra meer informatie beschikbaar is over de eigenlijke publicatiedatum, zal dat verder verfijnd worden tot een specifieke publicatiedag.

In de weken voorafgaand aan de publicatie wordt de publicatiedatum definitief bevestigd. Indien de bevestigde datum alsnog wijzigt, wordt de reden van deze wijziging aangegeven. Het kan daarbij enkel gaan om problemen verbonden met het productieproces of met de kwaliteitscontrole.

De updates van de openbare statistieken worden steeds gepubliceerd op de vermelde publicatiedatum om 10u in de voormiddag. 

 

Maand Dag Titel statistiek Thema Datum bevestigd?
Augustus 21 04 Bruto binnenlands product per inwoner Economie - algemeen Ja
Augustus 21 04 Reële economische groei Economie - algemeen Ja
Augustus 21 04 Investeringsratio Economie - algemeen Ja
Augustus 21 04 Arbeidsproductiviteit Economie - algemeen Ja
Augustus 21 04 Werkgelegenheidsgraad Economie - algemeen Ja
Augustus 21 04 Productiviteit in de industrie Wetenschap en innovatie Ja
Augustus 21 05 Beroepsinkomen Inkomen en armoede Ja
Augustus 21 05 Huishoudinkomen Inkomen en armoede Ja
Augustus 21 05 Persoonlijk inkomen Inkomen en armoede Ja
Augustus 21 05 Geregistreerde criminaliteit Veiligheid Ja
Augustus 21 06 Oprichtingen ondernemingen Economie - algemeen Ja
Augustus 21 06 Stopzettingen van ondernemingen Economie - algemeen Ja
Augustus 21 06 Cultuur- en vrijetijdsaanbod Cultuur en vrije tijd Ja
Augustus 21 10 Inkomensongelijkheid: inkomenskwintielverhouding (S80/S20) Inkomen en armoede Ja
Augustus 21 10 Bevolking in subjectieve armoede Inkomen en armoede Ja
Augustus 21 24 Sterfte Geboorte en sterfte Ja
Augustus 21 26 Filezwaarte Mobiliteit Ja
Augustus 21 27 Studiebewijzen: diploma's secundair onderwijs Onderwijs en vorming Ja
Augustus 21 27 Schoolbevolking basis- en secundair onderwijs Onderwijs en vorming Ja
Augustus 21 27 Schoolse vorderingen Onderwijs en vorming Ja
Augustus 21 27 Schoolbevolking deeltijds kunstonderwijs Onderwijs en vorming Ja
Augustus 21 31 Personeel Vlaamse overheid Financiën en bestuur Ja
Augustus 21   Houtverkoop Bosbouw  
Augustus 21   Verontreinigde gronden Milieu en natuur  
Augustus 21   Erosierisico Milieu en Natuur  
September 21 23 Broeikasgasemissies Milieu en natuur  
September 21 30 Overstroombare gebouwen en kwetsbare instellingen Milieu en Natuur  
September 21 30 Kwetsbare personen (0-4 jaar en 65+) blootgesteld aan hittestress Milieu en Natuur  
September 21   Trein - personenkilometer Mobiliteit  
September 21   Leerling-leerkracht-ratio Onderwijs en vorming  
September 21   Uitheemse plantensoorten Milieu en natuur  
September 21   Wetenschappelijke publicaties Wetenschap en innovatie  
September 21   Export van high-tech goederen Wetenschap en innovatie  
September 21   Diploma’s in wiskunde, wetenschappen en technologische richtingen Wetenschap en innovatie  
September 21   Koolstofintensiteit (nieuw) Milieu en Natuur  
September 21   Bladontwikkeling eik en beuk Milieu en natuur  
September 21   Mediabezit Media en mediagebruik  
September 21   Mediagebruik Media en mediagebruik  
September 21   Gebruik van mediatoepassingen Media en mediagebruik  
September 21   Nieuwsgebruiksprofiel Media en mediagebruik  
September 21   Vertrouwen in media Media en mediagebruik  
September 21   Cultuurparticipatie Cultuur en vrije tijd  
September 21   Tewerkstelling in Vlaamse land- en tuinbouw Landbouw  
September 21   Leeftijd bedrijfshoofd van landbouwbedrijven Landbouw  
September 21   Algemene levenstevredenheid Gezondheid en welzijn  
September 21   Tevredenheid met voorzieningen Relatie overheid-burger  
September 21   Actief lidmaatschap van verenigingen Cultuur en vrije tijd  
September 21   Actief lidmaatschap van verenigingen Sociale samenhang  
September 21   Politieke participatie Sociale samenhang  
September 21   Vertrouwen in instellingen Sociale samenhang  
September 21   Sportparticipatie Sport  
September 21   Deelname georganiseerd sportaanbod Sport  
September 21   Opvolging van bedrijfshoofden op land- en tuinbouwbedrijven Landbouw  
September 21   Landbouwareaal Landbouw  
September 21   Veestapel Landbouw  
September 21   Land- en tuinbouwbedrijven Landbouw  
September 21   Vruchtbaarheid Geboorte en sterfte  
September 21   Levensverwachting Geboorte en sterfte  
September 21   Sociale bijstand Inkomen en armoede  
September 21   Uitvoer/invoer van goederen Buitenlandse handel  
September 21   Marktaandelen Buitenlandse handel  
September 21   Aandeel industrie in de bruto toegevoegde waarde en de werkgelegenheid Digitale economie  
September 21   Loonkosten Economie - algemeen  
September 21   Inkomen (volgens de nationale rekeningen) Inkomen en armoede  
September 21   Tewerkstelling in hoogtechnologische sectoren Wetenschap en innovatie  
Oktober 21 28 Jaargemiddelde temperatuur Milieu en natuur  
Oktober 21 28 Neerslagextremen Milieu en natuur  
Oktober 21   Vervangingsinkomens sociale zekerheid Inkomen en armoede  
Oktober 21   Overnachtingen door verblijfstoeristen Toerisme  
Oktober 21   Aankomsten door verblijfstoeristen Toerisme  
Oktober 21   Verzurende emissies Milieu en Natuur  
Oktober 21   Schoolbevolking volwassenenonderwijs Onderwijs en vorming  
Oktober 21   Aandeel steun in inkomen landbouwers Landbouw  
Oktober 21   Bedrijfseconomische resultaten per sector Landbouw  
Oktober 21   Personeelsleden Vlaams onderwijs Onderwijs en vorming  
Oktober 21   Personenwagenpark Mobiliteit  
Oktober 21   Vertrouwen in Europese instellingen Relatie overheid-burger  
Oktober 21   Behandeling voor diabetes Gezondheid en welzijn  
Oktober 21   Prostaatkanker en borstkanker Gezondheid en welzijn  
Oktober 21   Statuut chronische aandoening Zorg  
Oktober 21   Zorg en ondersteuning voor ouderen Zorg  
Oktober 21   Beschikbare woonpercelen Bouwen en wonen  
Oktober 21   Steun EU-lidmaatschap Relatie overheid-burger  
Oktober 21   Bebouwde oppervlakte Ruimte  
Oktober 21   Problematische afwezigheden Onderwijs en vorming  
November 21   Vakantiearmoede Toerisme  
November 21   Woningvoorraad Bouwen en wonen  
November 21   Huwelijken Relaties en huishoudens  
November 21   Echtscheidingen Relaties en huishoudens  
November 21   Nieuwe wettelijke samenwoningen Relaties en huishoudens  
November 21   Stopzetting van wettelijke samenwoningen Relaties en huishoudens  
November 21   Tewerkstelling in de toeristisch-recreatieve sector Toerisme  
November 21   Studietoelagen Onderwijs en vorming  
November 21   Personeelsleden universiteiten Onderwijs en vorming  
November 21   Investeringsinspanningen Financiën en bestuur  
November 21   Saldo van ontvangsten en uitgaven Financiën en bestuur  
November 21   Geconsolideerde schuld Financiën en bestuur  
November 21   Oppervlakte natuur met overschrijding kritische last (vermesting en verzuring) Milieu en Natuur  
November 21   Zorg en ondersteuning voor jongeren Zorg  
November 21   Aantal ondernemingen Economie - algemeen  
November 21   Verloren gezonde levensjaren door fijn stof Milieu en Natuur  
November 21   Leerlingenkenmerken Onderwijs en vorming  
November 21   Ontvangsten Financiën en bestuur  
November 21   Fiscale autonomie - belastingen Financiën en bestuur  
November 21   Uitgaven  Financiën en bestuur  
December 21   Werkgelegenheid in de logistieke sector Mobiliteit  
December 21   Huishoudelijk afval Milieu en Natuur  
December 21   Nitraatresidu Milieu en Natuur  
December 21   Nutriëntenbalans Milieu en Natuur  
December 21   Nitraat in oppervlaktewater Milieu en Natuur  
December 21   Nitraat in grondwater Milieu en Natuur  
December 21   Leden- en bezoekersaantallen cultuur Cultuur en vrije tijd  
December 21   Consumptie land- en tuinbouwproducten Landbouw  
December 21   Bedrijfsafval Milieu en natuur  
Januari 22   Bodembedekking (1m en 5m resolutie) Ruimte  
Januari 22   Aanwezigheid ingeschreven kleuters in kleuteronderwijs Onderwijs en vorming  
Januari 22   Internationale bescherming Migratie  
Januari 22   VDAB-werkloosheid Arbeid  
Januari 22   Luchthavens - passagiers Mobiliteit  
Januari 22   Publieke laadpunten voor elektrische wagens Mobiliteit  
Januari 22   Aantal sportinfrastructuur Sport  
Januari 22   Luchthavens - vliegbewegingen Mobiliteit  
Januari 22   Luchthavens - vrachtvervoer Mobiliteit  
Januari 22   Verwarmingswijze woning Energie  
Februari 22   Hedonische huurprijsindex Bouwen en wonen  
Februari 22   Wanbetalingen hypothecair krediet Bouwen en wonen  
Februari 22   Nieuwe hypothecaire kredieten Bouwen en wonen  
Februari 22   Energiegebruik Energie  
Februari 22   Importafhankelijkheid Energie  
Februari 22   Productie en gebruik elektriciteit Energie  
Februari 22   Hernieuwbare energie Energie  
Februari 22   Productierekening land- en tuinbouwbedrijven Landbouw  
Februari 22   Vissersvloot Visserij  
Februari 22   Algemene broedvogelindex Milieu en natuur  
Februari 22   Beschermd patrimonium Ruimte  
Februari 22   Onderwijsbegroting Onderwijs en vorming  
Februari 22   Omzet via e-commerce bij ondernemingen Digitale economie  
Februari 22   Downloadsnelheid van vaste internetconnectie bij ondernemingen Digitale economie  
Februari 22   Economische impact toerisme Toerisme  
Februari 22   Gebruik van ERP-software in bedrijven Digitale economie  
Februari 22   Gebruik van softwareapplicaties zoals CRM in bedrijven Digitale economie  
Maart 22   Informele zorg Zorg  
Maart 22   Binnenvaart - tonkilometer Mobiliteit  
Maart 22   Zeehavens - goederentrafiek Mobiliteit  
Maart 22   Lengte binnenvaartnet Mobiliteit  
Maart 22   Studiebewijzen: diploma's hoger onderwijs Onderwijs en vorming  
Maart 22   Erkende radiozenders Media en mediagebruik  
Maart 22   Televisiezenders Media en mediagebruik  
Maart 22   Schoolbevolking hoger onderwijs Onderwijs en vorming  
Maart 22   Aantal ontvankelijke eerstelijnsklachten Relatie overheid-burger  
Maart 22   Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven  Arbeid  
Maart 22   Vroegtijdige schoolverlaters (op basis van administratieve data) Onderwijs en vorming  
Maart 22   Bruto toegevoegde waarde Economie - algemeen  
Maart 22   Werkgelegenheid Economie - algemeen  
Maart 22   Inflatie Financiële omgeving  
Maart 22   Wisselkoersen Financiële omgeving  
Maart 22   Rente Financiële omgeving  
Maart 22   Huishoudens met een breedbandconnectie Digitale economie  
Maart 22   Burgers die nooit internet gebruikten Digitale economie  
Maart 22   Internetgebruik naar gebruiksfrequentie Digitale economie  
Maart 22   Onlineaankopen bij burgers voor privégebruik Digitale economie  
Maart 22   Officiële ontwikkelingshulp (ODA) Ontwikkelingssamenwerking  
Maart 22   Nabijheid van groen Milieu en natuur  
Maart 22   Verharding Ruimte  
Maart 22   Vlaams zorgkrediet & aanmoedigingspremie (nieuw) Arbeid  
April 22   Zorginspectie Zorg  
April 22   Werkzaamheidsgraad Arbeid  
April 22   ILO-werkloosheidsgraad Arbeid  
April 22   Elektronisch toezicht Veiligheid  
April 22   Justitiehuizen Veiligheid  
April 22   Centra Algemeen Welzijnswerk Zorg  
April 22   Tele-onthaal Zorg  
April 22   Digitale overheid Relatie overheid-burger  
April 22   Bosvitaliteitsindex Milieu en Natuur  
April 22   Onderwijsinstellingen Onderwijs en vorming  
April 22   Personenwagens - personenkilometer Mobiliteit  
April 22   Voertuigkilometer Mobiliteit  
April 22   Overtreders doping Sport  
April 22   Topsportindex Sport  
April 22   Studierendement hoger onderwijs Onderwijs en vorming  
April 22   Studieduur hoger onderwijs Onderwijs en vorming  
April 22   Drop-out hoger onderwijs Onderwijs en vorming  
April 22   Vroegtijdige schoolverlaters (op basis van EAK-enquête) Onderwijs en vorming  
April 22   Bevolking naar onderwijsniveau (scholingsgraad) Onderwijs en vorming  
April 22   Levenslang leren (opleidingsdeelname) Onderwijs en vorming  
April 22   Hulpafhankelijkheid van de partnerlanden van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Ontwikkelingssamenwerking  
April 22   Bevolking naar socio-economische positie (op basis van EAK-enquête) Arbeid  
April 22   Beroepsstatuut Arbeid  
April 22   Type arbeidscontract Arbeid  
April 22   Aspecten van werktijd- en werkplaatsregeling Arbeid  
April 22   Tewerkstelling per sector Arbeid  
April 22   Deeltijdarbeid Arbeid  
April 22   Uren beroepsarbeid per week Arbeid  
April 22   Uitvoerratio Economie - algemeen  
April 22   Consumptie en sparen Economie - algemeen  
April 22   Digitale vaardigheden bij burgers Digitale economie  
April 22   Hulplijn - Stop it Now Zorg  
Mei 22   Tewerkstelling sport Sport  
Mei 22   Culturele tewerkstelling Cultuur en vrije tijd  
Mei 22   Tevredenheid met het beleid Relatie overheid-burger  
Mei 22   Tevredenheid informatie en communicatie Relatie overheid-burger  
Mei 22   Vertrouwen in de overheid Relatie overheid-burger  
Mei 22   Imago overheden Relatie overheid-burger  
Mei 22   Veiligheidsgevoelens en mijdgedrag Veiligheid  
Mei 22   Sociale contacten Sociale samenhang  
Mei 22   Vertrouwen in de medemens Sociale samenhang  
Mei 22   Woningen sociale sector Bouwen en wonen  
Mei 22   Personeel lokale besturen Financiën en bestuur  
Mei 22   Nieuwbouwvergunningen Bouwen en wonen  
Mei 22   Renovatievergunningen Bouwen en wonen  
Mei 22   Verkochte woningen Bouwen en wonen  
Mei 22   Woningprijs Bouwen en wonen  
Mei 22   Doodsoorzaken Gezondheid en welzijn  
Mei 22   Ecoscore personenwagenpark Mobiliteit  
Mei 22   Aanvoer en aanvoerwaarde vissersvloot Visserij  
Mei 22   Schooltoeslag Onderwijs en vorming  
Juni 22   Starters hoger onderwijs naar opleidingsniveau moeder Onderwijs en vorming  
Juni 22   Personen met een handicap met persoonsvolgend budget Zorg  
Juni 22   Personen met handicap - rechtstreeks toegankelijke hulp Zorg  
Juni 22   Personen met handicap - hulpmiddelen Zorg  
Juni 22   Minderjarige personen met handicap -  Persoonlijk Assistentiebudget Zorg  
Juni 22   Minderjarige personen met handicap - multi-functioneel centrum Zorg  
Juni 22   Zorg en ondersteuning voor kinderen - formele opvang Zorg  
Juni 22   Agrarische handel Landbouw  
Juni 22   Waterverbruik Milieu en Natuur  
Juni 22   Energiearmoede Energie  
Juni 22   Geharmoniseerde competitiviteitsindicator Buitenlandse handel  
Juni 22   O&O intensiteit Wetenschap en innovatie  
Juni 22   O&O personeel Wetenschap en innovatie  
Juni 22   Aandeel van de bevolking op beroepsleeftijd Economie - algemeen  
Juni 22   Zwemwaterkwaliteit Milieu en Natuur  
Juli 22   Grondwaterstand Milieu en Natuur  
Juli 22   Verplaatsingsgedrag: modale verdeling naar afstand Mobiliteit  
Juli 22   Modale verdeling woon-werkverkeer Mobiliteit  
Juli 22   Motief verplaatsingen Mobiliteit  
Juli 22   Modale verdeling woon-schoolverkeer Mobiliteit  
Juli 22   Waterzuiveringsgraad Milieu en Natuur  
Juli 22   Geboorten Geboorte en sterfte  
Juli 22   Bevolking: omvang en groei Inwoners  
Juli 22   Bevolking naar leeftijd en geslacht Inwoners  
Juli 22   Logiesaanbod Toerisme  
Juli 22   Bevolking naar burgerlijke staat Inwoners  
Juli 22   Huishoudtypes Relaties en huishoudens  
Juli 22   Bevolking naar positie in het huishouden Relaties en huishoudens  
Juli 22   Verkeersongevallen Mobiliteit  
Juli 22   Verkeersslachtoffers Mobiliteit  
Juli 22   Zorg en ondersteuning voor kinderen - alle soorten opvang Zorg  
Oktober 22   Aantal jeugdwerkinitiatieven Cultuur en vrije tijd  
December 22   Scores PISA Onderwijs en vorming  
Februari 23   Bedrijven die big data analyseren vanuit om het even welke bron Digitale economie  
Februari 23   Bedrijven die eigen big data analyseren uit slimme apparaten of sensoren Digitale economie  
Maart 23   Houtvoorraad Bosbouw  
April 23   Ecologische toestand oppervlaktewater(lichamen) Milieu en natuur  
April 23   Poblemen betreffende online veiligheid bij burgers Digitale economie  
April 23   Maatregelen betreffende online veiligheid  door burgers Digitale economie  
Juni 23   Fysische staat van de woning Bouwen en wonen  
Juni 23   Woningen van ontoereikende kwaliteit Bouwen en wonen  
Oktober 23   Contact huisarts Zorg  
Oktober 23   Klassieke ziekenhuisopname Zorg  
December 23   Geluidshinder Milieu en natuur  
December 23   Werkbaar werk Arbeid  
April 24   Sociale contacten Gezondheid en welzijn  
April 24   Landgebruik Ruimte  
April 24   Ruimtebeslag Ruimte  
Mei 24   Koolstofvoetafdruk Milieu en Natuur  
Mei 24   Prognose van de schoolbevolking Onderwijs en vorming  
Mei 24   Bevolkingsvooruitzichten: omvang en groei Vooruitzichten  
Mei 24   Bevolkingsvooruitzichten: alleenwonenden Vooruitzichten  
Mei 24   Bevolkingsvooruitzichten: samenwonenden met partner Vooruitzichten  
Mei 24   Huishoudensvooruitzichten: aantal en groei Vooruitzichten  
Mei 24   Huishoudensvooruitzichten: huishoudens met kinderen Vooruitzichten  
Mei 24   Bevolkingsvooruitzichten: 67-plussers Vooruitzichten  
Juli 24   In goede gezondheid Zorg  
Juli 24   Lichamelijke pijn Gezondheid en welzijn  
Juli 24   Gezondheidsgerelateerde beperkingen Gezondheid en welzijn  
September 24   Rokers Gezondheid en welzijn  
Oktober 24   Psychische stoornissen Gezondheid en welzijn  
Oktober 24   Optimale levensenergie Gezondheid en welzijn  
Oktober 24   Onvoldoende beweging en overgewicht Gezondheid en welzijn  
Oktober 24   Overmatig alcoholgebruik Gezondheid en welzijn  
Oktober 24   Gezonde levensverwachting Gezondheid en welzijn  
Februari 25   Ondernemingen met een formeel vastgelegd ICT-veiligheidsbeleid Digitale economie  
Juni 25   Oppervlakte bos Bosbouw