Starters hoger onderwijs naar opleidingsniveau moeder

  • Aandeel starters hoger onderwijs met laag- of middenopgeleide moeder neemt niet toe

    Van alle leerlingen die na het schooljaar 2017-2018 uitstroomden uit het secundair onderwijs namen 64% in het daaropvolgende jaar deel aan het hoger onderwijs. Bij de leerlingen met een laagopgeleide moeder lag dit aandeel op 41%. Bij de leerlingen met een middenopgeleide moeder ging het om 60%, bij de leerlingen met een hoogopgeleide moeder om 82%. Bij de leerlingen met een niet-hoogopgeleide moeder (laag- of middenopgeleide moeder) ging het om 53%.

    De aandelen van de uitstromers secundair onderwijs die in de daaropvolgende jaren deelnemen aan het hoger onderwijs lagen in het schooljaar 2015-2016 vrijwel even hoog als in het schooljaar 2008-2009. De participatie aan het hoger onderwijs van jongeren met een laag- of middenopgeleide moeder nam in die periode dus niet toe. Op basis van de cijfers van de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018 kan voorlopig geen uitspraak gedaan worden over deze trend. De daling van de participatiegraden tijdens die schooljaren kan namelijk gedeeltelijk te wijten zijn aan het feit dat deze jongeren slechts 1 of 2 schooljaren de kans hebben gehad om door te stromen naar het hoger onderwijs. De cijfers voor deze 2 schooljaren zijn dus nog niet definitief.

  • Meisjes stromen vaker door naar hoger onderwijs dan jongens, ongeacht opleidingsniveau moeder

    Meisjes stromen veel vaker door naar het hoger onderwijs dan jongens. In het uitstroomjaar 2017-2018 ging het bij meisjes om 72%, bij jongens om 56%. Dat verschil tussen jongens en meisjes doet zich voor ongeacht het opleidingsniveau van de moeder, maar is wel kleiner bij uitstromers met een hoogopgeleide moeder dan bij uitstromers met een laag- of middenopgeleide moeder.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Definities

De statistiek geeft het aandeel van de uitstromers uit het secundair onderwijs weer dat in ten minste één van de 3 academiejaren volgend op het uitstromen uit het secundair onderwijs ingeschreven is als student in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de kwalificatie die ze behaalden in het secundair onderwijs (en met de toegang tot het hoger onderwijs die daarmee samenhangt).

De indicator wordt pas 3 academiejaren na het uitstroomjaar uit het secundair onderwijs definitief. De cijfers voor het laatste en het voorlaatste jaar zijn dus nog niet geheel vergelijkbaar met die van de voorgaande jaren aangezien de jongeren in het laatste en voorlaatste jaar slechts één of 2 jaar de kans hebben gehad door te stromen naar het hoger onderwijs. Bijgevolg zijn beide jaren licht onderschat in vergelijking met de overige jaren.

Laagopgeleide moeder: de hoogst behaalde kwalificatie van de moeder is maximaal lager secundair onderwijs.

Middenopgeleide moeder: de hoogst behaalde kwalificatie van de moeder is hoger secundair onderwijs (secundair onderwijs afgewerkt).

Hoogopgeleide moeder: de moeder behaalde een kwalificatie van het hoger onderwijs.

Publicatiedatum

8 juni 2020

Volgende update

juni 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies