Starters hoger onderwijs naar opleidingsniveau moeder

  • Aandeel starters hoger onderwijs met laagopgeleide moeder neemt licht toe

    Van alle leerlingen die na het schooljaar 2018-2019 uitstroomden uit het secundair onderwijs startte 66% in het daaropvolgende jaar in het hoger onderwijs. Die participatie stijgt sterk naarmate het opleidingsniveau van de moeder toeneemt. Bij de leerlingen met een  laagopgeleide moeder lag dit aandeel op 45%. Bij de leerlingen met een middenopgeleide moeder ging het om 63%, bij de leerlingen met een hoogopgeleide moeder om 83%.

    Tussen de schooljaren 2009-2010 en 2016-2017 zijn de aandelen van de uitstromers secundair onderwijs die starten in het hoger onderwijs weinig veranderd. Maar de participatie aan het hoger onderwijs van jongeren met een laagopgeleide moeder is in die periode wel licht gestegen. Op basis van de cijfers van de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 kan voorlopig geen uitspraak gedaan worden over de eventuele voortzetting van die trend. De daling van de participatiegraden tijdens die schooljaren kan namelijk gedeeltelijk te wijten zijn aan het feit dat deze jongeren slechts 1 of 2 schooljaren de kans hebben gehad om door te stromen naar het hoger onderwijs. Daarom zijn de aandelen in beide jaren licht onderschat in vergelijking met de voorgaande jaren.

  • Meisjes stromen vaker door naar hoger onderwijs dan jongens, ongeacht opleidingsniveau moeder

    Meisjes stromen veel vaker door naar het hoger onderwijs dan jongens. In het uitstroomjaar 2018-2019 ging het bij meisjes om 74% van de uitstromers uit het secundair onderwijs, bij jongens om 59%. Dat verschil tussen jongens en meisjes doet zich voor ongeacht het opleidingsniveau van de moeder, maar is wel kleiner bij uitstromers met een hoogopgeleide moeder dan bij uitstromers met een laag- of middenopgeleide moeder.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Definities

De statistiek geeft het aandeel van de uitstromers uit het secundair onderwijs weer dat in ten minste 1 van de 3 academiejaren volgend op het uitstromen uit het secundair onderwijs ingeschreven is als student in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Laagopgeleide moeder: de hoogst behaalde kwalificatie van de moeder is maximaal van het niveau lager secundair onderwijs.

Middenopgeleide moeder: de hoogst behaalde kwalificatie van de moeder is van het niveau hoger secundair onderwijs (secundair onderwijs afgewerkt).

Hoogopgeleide moeder: de moeder behaalde een kwalificatie van het niveau hoger onderwijs.

Publicatiedatum

8 juni 2021

Volgende update

juni 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies