Surveys
SCV-survey

Algemeen

De SCV-survey 'Sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen' is een jaarlijkse survey bij een toevallige steekproef van Nederlandstalige Belgen (inclusief niet-Belgen vanaf 2009) in het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De survey peilt naar waarden, opvattingen en overtuigingen van Vlamingen met betrekking tot maatschappelijk en beleidsrelevante thema's.

In opdracht van de Vlaamse Regering ontwikkelde de toenmalige administratie Planning en Statistiek in 1995 met ondersteuning van een wetenschappelijk begeleidingscomité, samengesteld uit professoren van de Vlaamse universiteiten, het meetinstrument.

De eerste survey werd uitgevoerd in 1996. Sindsdien is het een belangrijk instrument voor een jaarlijks aftasten van de sociaal-culturele omgeving van de Vlaamse overheid.
Elk jaar worden in de periode maart-juni 1.500 toevallig getrokken respondenten tussen 18 en 85 jaar (18+ vanaf 2009) persoonlijk geïnterviewd. Het interview omvat drie delen: één deel met achtergrondvragen, één deel met vragen die om de 2 à 3 jaar worden gesteld en een derde deel dat voorbehouden is voor vragen over een actueel beleidsrelevant thema.

De surveydata vormen een grondstof voor beleidsvoorbereiding en -evaluatie en voor wetenschappelijk onderzoek. Resultaten van de bevraging verschijnen in de jaarlijkse uitgave VRIND (Vlaamse Regionale Indicatoren). Korte beschrijvende analyses van de surveygegevens zijn terug te vinden in SVR-St@ts en meer diepgaande analyses in andere SVR-publicaties. Alle publicaties zijn terug te vinden en af te halen via de rubriek 'publicaties' op deze website.

De SCV-editie van 2018 was de laatste in zijn reeks. Vanaf 2020 wordt gestart met een nieuwe survey. Het kader zijn de Vlaamse openbare statistieken. Via een nieuwe survey willen we kwaliteitsvolle data produceren voor updates van bestaande Vlaamse openbare statistieken (vb. vertrouwen in de overheid, sociale contacten, sport- en cultuurparticipatie, deelname aan het verenigingsleven). Daarnaast kunnen ook nieuwe Vlaamse openbare statistieken aan bod komen. Vertrekpunt zijn openbare statistieken die niet op basis van andere bruikbare surveys of administratieve databanken kunnen worden ingevuld. Deze survey zal bijgevolg open staan voor statistiekbehoeften vanuit het netwerk Statistiek Vlaanderen via de themagroepen. Deze survey zal deel uitmaken van een bredere datastrategie waarin ook administratieve data en nieuwe datatypes ('big data') een rol zullen spelen.

Voor meer informatie: Ann Carton (02/553.56.87)


Stel zelf tabellen samen

In deze applicatie kan je voor een aantal indicatoren uit de SCV-survey tijdreeksen opvragen en onderverdelingen volgens achtergrondkenmerken. Afhankelijk van de indicator, zijn er gegevens beschikbaar vanaf 1996.

Startknop applicatie


Wetenschappelijk begeleidingscomité

Het wetenschappelijke begeleidingscomité heeft een adviserende opdracht ten aanzien van de SVR-DKB activiteiten op gebied van surveyonderzoek. Het comité bestaat uit experten, één uit iedere Vlaamse universiteit, inzake methoden van sociaalwetenschappelijk onderzoek.

De leden zijn: 
John Lievens (UGent)
Geert Loosveldt (KULeuven)
Geert Molenberghs (UHasselt)
Bram Spruyt (VUBrussel)
Marc Swyngedouw (KULeuven/ISPO)
Peter Thijssen (UAntwerpen)
 

Overzicht vragen

De SCV-survey bevat naast jaarlijks terugkerende achtergrondvariabelen en vragen rond sociale relaties, vragen die om de 2 à 3 jaar worden herhaald en een jaarlijkse variabele module met vragen over een actueel beleidsrelevant thema. De SCV-edities van 2002 tot en met 2011 (behalve 2003) bevatten eveneens een schriftelijke bevraging met een ISSP-module
De thema's over de verschillende jaren zijn de volgende:

Jaar

Thema's

1996

Leefmilieu, sociale uitsluiting

1997

Mobiliteit, ruimtelijke ordening, ICT (informatie- en communicatietechnologie)

1998

Politieke kennis, kennis van Vlaamse en federale instellingen

1999

Vrije tijd, verplaatsing woon-werk

2000

Leefmilieu

2001

ICT, bijkomende opleiding

2002

Sociale uitsluiting en solidariteit, ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles

2003

ICT, bijkomende opleiding

2004

Ruimtelijke ordening, stedelijk beleid, wonen, percepties met betrekking tot inclusie van personen met een handicap, ISSP 2004 Citizenship

2005

ICT, leefmilieu, ISSP 2005 Work Orientations

2006

Gelijke kansen (o.a. rol m/v, homoseksualiteit), politiek luik, ISSP 2006 Role of Government

2007

Levenslang leren, internet, politiek en overheid, privacy , ISSP 2007 Leisure Time and Sports

2008

Pensioenen, houding beeldvorming migranten, houding contact personen handicap, lokaal beleid, ISSP 2008 Religion

2009

Brusselmodule, geven van tijd, geld en goederen aan anderen, werksituatie verleden, heden, toekomst, ISSP 2009 Social Inequality

2010

Leefmilieu, mediageletterdheid, kinderwens, ISSP 2010 Environment

2011

Informele zorg/mantelzorg, wonen, woonomgeving, leefsituatie-index, ISSP 2011 Health & Healthcare

2012

Gendergelijkheid, contact en houding tegenover personen met een handicap, slagkrachtige overheid, leefbaarheidsindex - drop-off ‘gezinnen in verandering’

2013

Leefmilieu, nieuwe technologieën, contact met en houding tegenover holebi's, leefbaarheidsindex, algemeen welzijn

2014

Kinderwens, mantelzorg, contact met en houding tegenover personen met een handicap, opvattingen over rollen man/vrouw, nieuwe technologieën, leefbaarheidsindex

2015

Nieuwe technologieën, cyberveiligheid, contact met en houding tegenover personen van buitenlandse herkomst, contact met en houding tegenover holebi's, transgenders, leefbaarheidsindex

2016

Werksituatie verleden, heden, toekomst; leefmilieu, kinderwens, houdingen tegenover personen met een handicap, mensen van vreemde herkomst, rollen mannen vrouwen en uitspraken over populisme, pluralisme, elitisme en deliberatieve democratie

2017

 Subjectieve gezondheid, psychisch welzijn, belangrijkste maatschappelijke problemen, migratie, vluchtelingen, milieuvriendelijk gedrag en handelen, sociale contacten, autonomie tijdsbeheer.

2018 Kinderwens, houdingen tegenover personen met een handicap rollen mannen vrouwen, participatie aan verenigingsleven, culturele/sport participatie, migratie, nieuwe technologieën

Download een gedetailleerd overzicht van de bevraagde thema’s met bijhorende vraaglabels en vraagnummers (MS Excel - 253 kB). De vraaglabels geven een indicatie van de gestelde vragen en maken meteen duidelijk welke data beschikbaar zijn voor slechts één survey of voor meerdere surveys.

Aanvraagformulier

De data van zowel de SCV-survey, het ISSP-onderzoek als het geïntegreerde SCV-databestand 1996-2018 staan gratis ter beschikking voor wetenschappelijk en beleidsgericht onderzoek. De aanvraag gebeurt via het elektronisch bezorgen van een ingevuld aanvraagformulier aan ann.carton@vlaanderen.be