SV-rapport ‘Resultaten COVID-19-bevraging: Gezondheid, welzijn en sociale contacten’

Cover Covid-19 rapport

Vlaanderen werd net als de rest van de wereld vanaf het voorjaar van 2020 zwaar getroffen door de coronapandemie. Dat zorgde voor een grote nood aan betrouwbare en actuele gegevens over de impact van deze crisis op de leefsituatie van de bevolking. Om aan die nood tegemoet te komen, organiseerde Statistiek Vlaanderen begin 2021 een grootschalige COVID-19-bevraging. Iets meer dan 10.000 personen van 18 jaar en ouder namen deel aan de bevraging en gaven zo waardevolle informatie over de impact van de coronacrisis op hun gezondheid, sociale contacten, werksituatie, inkomen en woon- en gezinssituatie.

In dit eerste rapport worden de algemene resultaten voorgesteld van de COVID-19-bevraging over gezondheid, welzijn en sociale contacten. Dat de coronacrisis een zware impact heeft gehad blijkt duidelijk uit de in dit rapport opgenomen resultaten.

Een aanzienlijke groep van de bevolking ondervond zelf rechtstreeks de impact van het virus: 1 op de 10 gaf aan zelf al besmet te zijn geweest. Opvallend daarbij is dat iets minder dan de helft van deze groep aangeeft dat deze besmetting niet werd vastgesteld met een test. Een kwart van de besmette personen had te kampen met zware symptomen.

Maar de gezondheidsimpact van het virus gaat verder dan enkel de besmettingen zelf. Vooral op mentaal vlak ondervinden grote groepen van de bevolking ingrijpende gevolgen: 46% geeft aan zich minder gelukkig te voelen dan voor de crisis, 39% voelt zich vaker neerslachtig. Die aandelen liggen hoger bij vrouwen en personen in de steden en de stedelijke rand. Maar het zijn de jongste groepen die op dit vlak de hoogste aandelen laten noteren: 60% van de jongeren tussen 18 en 24 jaar is minder vaak gelukkig dan voor de crisis, 57% is vaker neerslachtig.

Uit de bevraging blijkt verder een relatief hoge vaccinatiebereidheid: 75% is al gevaccineerd of is bereid om zich te laten vaccineren. Daartegenover staat dat 6% uitdrukkelijk aangeeft zich niet te willen laten vaccineren, 15% twijfelt nog. De vaccinatiebereidheid ligt hoger bij ouderen en bij hooggeschoolden. Naar woonplaats ligt de bereidheid het laagst in Limburg en in de grootsteden.

Gezien de sterke wettelijke beperkingen op het aantal sociale contacten in de periode van de bevraging is het weinig verwonderlijk dat uit de resultaten een grote impact blijkt op de frequentie en de kwaliteit van de sociale contacten. 78% geeft aan minder vaak dan voor de coronacrisis thuis of elders contact te hebben met niet-inwonende familie, vrienden of kennissen, 39% praat minder vaak met de buren. Algemeen geeft 80% aan dat de kwaliteit van de sociale contacten er op achteruitgegaan is in vergelijking met de situatie voor corona. 45% voelt zich vaker eenzaam. Ook hier scoren jongeren weer duidelijk hoger: zij voelen zich nog meer dan andere groepen vaker eenzaam dan voor de crisis.

Positief is wel dat een behoorlijke groep vindt dat de relatie met de huisgenoten er op vooruitgegaan is in vergelijking met de situatie voor corona. Die groep is alvast groter dan de groep die vindt dat de relatie met de huisgenoten is verslechterd.

Maar algemeen kan op basis van de resultaten in dit rapport wel gesteld worden dat de coronacrisis een grote impact heeft gehad op de gezondheid, het welzijn en de sociale contacten van de inwoners van het Vlaamse Gewest. Dat blijkt ten slotte ook uit het feit dat 42% aangeeft dat zijn of haar levenstevredenheid er op achteruitgegaan is tegenover de situatie voor de coronacrisis.

Download het rapport:
SV-rapport 2021/4 – Resultaten COVID-19-bevraging: Gezondheid, welzijn en sociale contacten (Pdf - 1,6 MB)
Bijlage bij SV-rapport 2021/4: volledige resultaten van de in het rapport gebruikte vragen (MS Excel - 224 kB)

Publicatiedatum:
29 april 2021

Meer informatie:
Tina Vander Molen
Dries Verlet
Statistiek Vlaanderen