SV-rapport ‘Resultaten COVID-19-bevraging: Werk, inkomen en levenslang leren’

Cover Covid-19 rapport

Vlaanderen werd net als de rest van de wereld vanaf het voorjaar van 2020 zwaar getroffen door de coronapandemie. Dat zorgde voor een grote nood aan betrouwbare en actuele gegevens over de impact van deze crisis op de leefsituatie van de bevolking. Om aan die nood tegemoet te komen, organiseerde Statistiek Vlaanderen in het voorjaar van 2021 een grootschalige COVID-19-bevraging. Aan 20.000 meerderjarige inwoners van het Vlaamse Gewest, geselecteerd via een toevallige steekproef uit het Rijksregister, werd gevraagd naar de impact van de crisis op hun gezondheid, sociale contacten, werksituatie, inkomen en woon- en gezinssituatie.

Dit rapport is het 2de in een reeks van 3 rapporten waarin de algemene resultaten van de COVID-19-bevraging worden voorgesteld. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de vragen over werk, inkomen en levenslang leren.

De resultaten van de COVID-19-bevraging geven duidelijk aan dat de coronacrisis een grote impact heeft gehad op de arbeids- en inkomenssituatie van de werkende bevolking. Groepen die zich traditioneel in een meer kwetsbare positie bevinden op de arbeidsmarkt, zoals jongeren, laaggeschoolden, zelfstandigen of werknemers met een tijdelijk contract, blijken ook tijdens de coronacrisis sterker getroffen. Zij zijn vaker tijdelijk werkloos (geweest), veranderden vaker van job, werden vaker geconfronteerd met loon- of inkomensverlies en met een verminderde werkzekerheid.
Maar ook groepen werkenden die in normale tijden een sterkere en stabielere positie bekleden op de arbeidsmarkt, ondervinden de impact van de coronacrisis. Het gaat om hooggeschoolden, de middelste leeftijdsgroepen, werknemers met een vast contract en voltijds werkenden. Zij werken vaker dan voor de crisis (noodgedwongen) van thuis uit en werken meer uren. Zij signaleren ook een hogere werkdruk dan voor de crisis, een moeilijkere combinatie van het werk met het privéleven en minder werkplezier en -motivatie. Alles samen geeft 1 op de 3 werkenden aan in het algemeen minder tevreden te zijn met de werksituatie dan voor de coronacrisis.

De coronacrisis heeft echter niet enkel een duidelijke impact op de inkomenssituatie van werkenden, maar meer algemeen op die van de totale bevolking. 18% geeft aan dat het gezinsinkomen achteruitgegaan is in vergelijking met de situatie voor de coronacrisis, 10% kon tijdens de coronacrisis 1 of meer rekeningen niet of niet op tijd betalen. Opvallend: deze inkomensproblemen doen zich meer voor bij de leeftijdsgroepen op actieve leeftijd dan bij de oudere groepen.

Ten slotte volgde ruim een kwart tijdens de coronacrisis een opleiding, vorming of training, voor het werk of in de vrije tijd. Dat aandeel ligt het hoogst bij de jongere leeftijdsgroepen en bij hoger geschoolden.

Download het rapport:
SV-rapport 2021/5 – Resultaten COVID-19-bevraging: Werk, inkomen en levenslang leren (Pdf - 1,5 MB)
Bijlage bij SV-rapport 2020/5: volledige resultaten van de in het rapport gebruikte vragen (MS Excel - 225 kB)

Publicatiedatum:
18 mei 2021

Meer informatie:
Dries Verlet
Jo Noppe
Statistiek Vlaanderen