SV-rapport ‘Resultaten COVID-19-bevraging: Wonen, mobiliteit, kinderwens, onderwijs, digitalisering en aanpak van de crisis’

Cover Covid-19 rapport

Vlaanderen werd net als de rest van de wereld vanaf het voorjaar van 2020 zwaar getroffen door de coronapandemie. Dat zorgde voor een grote nood aan betrouwbare en actuele gegevens over de impact van deze crisis op de leefsituatie van de bevolking. Om aan die nood tegemoet te komen, organiseerde Statistiek Vlaanderen in het voorjaar van 2021 een grootschalige COVID-19-bevraging. Aan 20.000 meerderjarige inwoners van het Vlaamse Gewest, geselecteerd via een toevalssteekproef uit het Rijksregister, werd gevraagd naar de impact van de crisis op hun gezondheid, sociale contacten, werksituatie, inkomen en woon- en gezinssituatie.

Dit rapport is het laatste in een reeks van 3 rapporten waarin de algemene resultaten van de COVID-19-bevraging worden voorgesteld. In dit rapport wordt ingegaan op de resultaten van de vragen over wonen, mobiliteit, kinderwens, onderwijs, digitalisering en de aanpak van de crisis door de overheid.

Wat de woonsituatie betreft, blijkt een relatief beperkte groep een aantal aspecten van de woning tijdens de coronacrisis als nadelig te hebben ervaren. Er wordt vooral melding gemaakt van een gebrek aan ruimte, een gebrekkige kwaliteit van de woning, onvoldoende winkels en voorzieningen in de buurt of geen of een te kleine tuin of balkon. In vergelijking met de periode voor de coronacrisis weegt voor 15% de woonkost nu zwaarder door dan ervoor.

De cijfers over mobiliteit maken duidelijk dat wandelen beschouwd kan worden als de ‘winnaar’ onder de vervoersmodi. De helft van de wandelaars zegt nu meer te wandelen dan voor de coronacrisis. Er wordt ook meer gefietst dan voor de crisis. De auto wordt minder gebruikt. Maar vooral het gebruik van het openbaar vervoer is sterk verminderd.

Uit de bevraging blijkt voorts dat er een (mogelijk tijdelijk) effect verwacht kan worden van de coronacrisis op de vruchtbaarheid: 17% van de personen die voor de coronacrisis plannen hadden om kinderen te krijgen, heeft die plannen tijdelijk uitgesteld of definitief opgeborgen.

De resultaten van de bevraging geven aan dat 39% van de kinderen het afstandsleren in het onderwijs als moeilijk hebben ervaren. Een grote meerderheid van de ouders stelt dat hun kinderen tijdens de periode van afstandsleren een rustig plekje hadden in huis om de lessen te volgen en daarvoor zelf of via een gezinslid een computer ter beschikking hadden. Ruim de helft van de ouders heeft de kinderen zelf begeleid bij het afstandsleren. Voor 59% van de werkende ouders was het moeilijk om dat te combineren met het uitoefenen van de eigen job.

Wat digitalisering betreft, geeft 47% aan het internet nu vaker te gebruiken dan voor de crisis. Die toename ligt hoger bij vrouwen, hooggeschoolden, personen die wonen in een huishouden met kinderen en personen in de grootsteden.

Gevraagd naar een beoordeling van de overheidsaanpak van de coronacrisis, blijkt de groep die hierover negatief oordeelt groter dan de groep die positief oordeelt. Mannen zijn kritischer dan vrouwen, jongeren kritischer dan ouderen. Tegelijk is bijna drie kwart van mening dat de opgelegde richtlijnen helpen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Hoe ouder en hoe hoger opgeleid, hoe vaker men overtuigd is van de doeltreffendheid van de maatregelen.


Download het rapport:
SV-rapport 2021/6 – Resultaten COVID-19-bevraging: Wonen, mobiliteit, kinderwens, onderwijs, digitalisering en aanpak van de crisis (Pdf - 1,8 MB)
Bijlage bij SV-rapport 2021/6: volledige resultaten van de in het rapport gebruikte vragen (MS Excel - 368 kB)

Publicatiedatum:
27 mei 2021

Meer informatie:
Dries Verlet
Jo Noppe
Statistiek Vlaanderen