SV-seminarie ‘Regionale input-outputtabellen’

Op maandag 20 september 2021 stellen Statistiek Vlaanderen en het departement EWI op een seminarie de nieuwe interregionale input-outputtabel voor die door het Federaal Planbureau met cofinanciering van de gewesten werd ontwikkeld.

Dit jaar verschijnt de 2de update van de interregionale input-outputtabel. De eerste versie verscheen in 2015 en had betrekking op het jaar 2010. Deze versie slaat op het jaar 2015. Op het seminarie zullen ook enkele methodologische aspecten en verschillen tussen beide versies belicht worden.

Een interregionale input-outputtabel is een raamwerk dat het verband weergeeft tussen de productie in een economie en macro-economische variabelen (consumptie, investeringen, uitvoer). Een bijkomende dimensie is dat dit ook binnen en tussen de Belgische gewesten gebeurt.

Dit instrument laat een dieper inzicht toe in de werking van de economie: de kostenstructuur van de bedrijfstakken, de toelevering tussen de bedrijfstakken onderling en tussen de gewesten, het belang van een bedrijfstak, rekening houdend met de verwevenheid in de economie, kunnen alle berekend worden.

Daarnaast laat een interregionale input-outputtabel ook simulaties toe zoals bijvoorbeeld het inschatten van de impact van een verhoging van de investeringen op de werkgelegenheid of het inschatten van de gevolgen van een milieuheffing op de gemiddelde prijzen in de bedrijfstakken.

Praktisch
Wanneer? Maandag 20 september van 10 u. tot 12.30 u.
Waar? H. Teirlinckgebouw, Groot auditorium, Havenlaan 88, 1000 Brussel.

Programma

Wat is een regionale input-outputtabel (VSA)

 • Basisuiteenzetting
 • kostenstructuren
 • directe-indirecte effecten
 • impact wijziging element finale vraag op productie...
 • prijsmodel, impact... ? (indien dit binnen het tijdsbestek kan)

Hoe werd de huidige editie van de regionale input-outputtabel opgesteld en wat zijn de veranderingen vergeleken met de vorige editie (VSA)

 • Beknopte toelichting verschillen met de vorige versie.

Waarvoor kan je een regionale input-outputtabel gebruiken. Dit zal uitgelegd worden aan de hand van voorbeelden.

a) Structuuranalyse (VSA)

  • Voorbeeld van kostenstructuur 2-digit bedrijfstakken, opvallende verschillen duiden (vb. input industrie veel meer uit buitenland, lonen geringer element kostenstructuur chemie dan pakweg quartaire bedrijfstak....)
  • Oplijsting direct+indirecte bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid voor ten minste de hoofdsectoren (vb. industrie en bouw genereren meer werk doordat toeleveranciers aanleveren....)
  • Belang technologische sectoren (andere groeperingen ook mogelijk uiteraard....)
  • Belang van Brussel door bv. diensten.... Brussel is op een aparte wijze 'verweven' met de Vlaamse economie en omgekeerd....

b) Toepassingen (EWI, STORE)

 • Impact Analyse van het Relance Programma “Vlaanderen Veerkracht” op regionale output en tewerkstelling
 • Verankering van de Vlaamse waardeketens in internationale waardeketens: Koppeling met de Wereld-input-outputtabellen tabellen
 • Voorbij Leontief: andere modellen op multiregionale input-outputtabellen

Presentaties

Thierry Vergeynst (Vlaamse Statistische Autoriteit): Algemene inleiding over Interregionale input-outputtabellen (Pdf - 1,3 MB)

Professor Glenn Magerman (ULB): Onderzoeksresultaten op basis van input-outputtabellen (Pdf - 3,4 MB)

Het is mogelijk om de interregionale input-outputtabel 2015 aan te vragen voor studiedoeleinden. Vul daartoe eerst dit aanvraagformulier (MS Word - 20 kB) in en stuur het formulier als bijlage naar Thierry Vergeynst (VSA).