Vertrouwen in de medemens

 • Bijna 6 op 10 vinden dat andere mensen te vertrouwen zijn

  Bijna 6 op de 10 volwassen inwoners van het Vlaamse Gewest gaven in het voorjaar van 2021 aan dat volgens hen de meeste mensen te vertrouwen zijn. Een even grote groep stelt dat de meeste mensen eerlijk zijn tegen hen. 45% vindt dat de meeste mensen behulpzaam zijn. Het gaat om het aandeel personen dat een score van 6 of meer geeft op een schaal van 0 tot 10 op 3 stellingen over vertrouwen in de medemens.

  Vergelijkbare cijfers voor de periode voor 2021 zijn niet beschikbaar.

 • Hooggeschoolden hebben meer vertrouwen in anderen

  De verschillen tussen mannen en vrouwen blijven bij de 3 stellingen beperkt. Naar leeftijd blijken enkel bij de stelling over de behulpzaamheid van mensen ouderen positiever te oordelen dan jongeren. Bij de andere stellingen is er geen duidelijk verschil naar leeftijd.

  Wat de verschillen naar huishoudpositie betreft, zijn het de personen die samenwonen met een partner en kinderen die op de 3 stellingen het meest positief antwoorden. Personen die inwonen bij de ouders zijn telkens het minst positief.

  Algemeen genomen zijn de grootste verschillen te vinden naar onderwijsniveau. Hooggeschoolden staan duidelijk positiever tegenover de 3 stellingen dan laaggeschoolden.

 • Minder vertrouwen in medemens in provincie Limburg

  De geografische verschillen in het vertrouwen in de medemens blijven beperkt. Er is geen noemenswaardig verschil naar urbanisatiegraad van de gemeente waarin men woont. Tussen de provincies is er enkel sprake van een betekenisvol verschil op de stelling over de behulpzaamheid van mensen. In Limburg vindt men het minst vaak dat de meeste mensen behulpzaam zijn, in de provincie Antwerpen ligt dat aandeel het hoogst.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SV-bevraging

Publicatiedatum

7 mei 2021

Volgende update

mei 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies