Vertrouwensverbintenis voor de statistiek

Gelet op de Verordening (EG) 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese statistiek, meer bepaald artikel 11, §3;

Overwegende dat betrouwbare statistieken een noodzakelijke voorwaarde zijn voor een op feiten gebaseerd beleid en een goed functionerende democratie;

Overwegende dat de Praktijkcode voor Europese statistieken een goede basis vormt voor de betrouwbaarheid en kwaliteit van openbare statistieken;

Verbinden de Federale Regering van België, de regeringen van de Gewesten en de Gemeenschappen, het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en het College van de Franse Gemeenschapscommissie er zich toe:

  • Elk een dienst aan te duiden die wordt bekleed met de hoedanigheid van statistische autoriteit en die is georganiseerd bij of krachtens een wet, decreet of een ordonnantie;
  • De wetten, decreten en ordonnanties die betrekking hebben op de openbare statistiek volledig in overeenstemming te brengen met de Europese regelgeving, meer bepaald met Verordening 223/2009 betreffende de Europese Statistiek;
  • Te garanderen dat de statistische autoriteiten binnen hun bevoegdheidssfeer kunnen werken met inachtneming van de leidende beginselen van de openbare statistiek, conform de praktijkcode voor Europese statistieken, zoals overeengekomen in het Europees Statistisch Systeem;
  • De professionele onafhankelijkheid van de statistische autoriteiten binnen hun bevoegdheidssfeer en van de hoofden ervan te waarborgen;
  • Geschikte en voldoende permanente middelen ter beschikking te stellen om de kwaliteit en de relevantie van de openbare statistiek binnen hun bevoegdheidssfeer veilig te stellen; hiertoe kunnen de statistische autoriteiten onderlinge samenwerkingsverbanden aangaan;
  • Ervoor te zorgen dat de statistische autoriteiten zonder enige beperking volledige toegang hebben tot alle administratieve gegevens op alle niveaus, en tegelijk de totale enquêtedruk kunnen verminderen;
  • De rechten van de aangevers en de eerbiediging van de statistische geheimhouding te waarborgen, meer bepaald door erover te waken dat de statistische autoriteiten een afgevaardigde voor de gegevensbescherming aanwijzen en een gedragscode aannemen waarin de regels en richtlijnen worden bepaald die aan de leden van de dienst worden opgelegd inzake de vertrouwelijkheid, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het zakengeheim en de gegevensbescherming.

Hiertoe zullen de statistische autoriteiten, verenigd in het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, elk voor zich en gezamenlijk, een statistisch programma opstellen. De kwaliteit van de in die programma’s opgenomen statistieken zal gemonitord worden volgens de principes van de single audit en bevorderd worden door zelfevaluaties, verbeteringsmaatregelen en toezichtmechanismen.

De statistische autoriteiten kunnen, elk binnen hun bevoegdheidssfeer, andere diensten aanduiden die instaan voor een gedeelte van de openbare statistiek. De statistische autoriteiten zorgen er dan voor dat deze statistieken volgens dezelfde principes en kwaliteitsnormen worden opgemaakt als die van de statistische autoriteiten en monitoren dit regelmatig.

Contact - Info

Roeland Beerten

Hoofdstatisticus