Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor
Opdrachtgever kabinet van de Vlaamse Minister van Inburgering en Integratie
Eindverantwoordelijke Jo Noppe (Domeinverantwoordelijke armoede - 02/553.47.59)
Uitvoerders Lieselot Vanduynslager  en Johan Wets (HIVA en Steunpunt Inburgering en Integratie)
Jo Noppe (SVR)
Gerlinde Doyen (Agentschap voor Binnenlands Bestuur)
Startjaar 2013
Periodiciteit Publicatie: tweejaarlijks
Beleidsrelevantie

Beleidsnota Inburgering en Integratie 2009-2014:
p. 46: “Een inclusief en gecoördineerd beleid dat effectief en efficiënt wil zijn, moet van bij de planning en ontwikkeling voldoende in de realiteit gefundeerd zijn. Dat veronderstelt een doorgedreven systematische opvolging, monitoring en evaluatie van het beleid. (…) Hierbij zal de nodige afstemming gebeuren met de ‘integratiekaart’, een instrument dat in opdracht van de Vlaamse overheid door het Steunpunt Gelijkekansenbeleid ontwikkeld wordt. Deze integratiekaart moet het mogelijk maken om de relatieve positie en de mate van integratie van nieuwe Vlamingen in de samenleving in kaart te brengen, op te volgen en te verklaren. In haar huidige ontwikkeling omvat de integratiekaart drie onderzoekslijnen die parallel en geïnte­greerd uitgevoerd worden:

  • de opbouw van een longitudinaal monitorsysteem, in eerste instantie op basis van bestaande secundaire bronnen (de integratiemonitor);
  • de survey ‘integratie en participatie van etnisch-culturele minderheden’ die een aantal leem­tes invult en een basis biedt voor verklaringen;
  • kwalitatief thematisch onderzoek dat bovenvermelde onderzoekslijnen ondersteunt.

Het is de bedoeling om de integratiekaart als beleidsinstrument verder uit te bouwen en hier­voor in de nodige middelen te voorzien. De beheersovereenkomst met het Steunpunt Gelijke­kansenbeleid loopt af in 2011. Tegen dan zal duidelijk zijn welke onderdelen van de integratie­ kaart onder welke voorwaarden door de Vlaamse overheid opgenomen kunnen worden en voor welke onderdelen er in verder wetenschappelijke ondersteuning voorzien zal moeten worden.”
De opdracht voor de opmaak van een Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor werd na de afloop van de beheersovereenkomst met het Steunpunt Gelijkekansenbeleid doorgegeven aan het nieuwe Steunpunt Inburgering en Integratie.

Interne SVR-samenwerking Inbreng van leden van programma monitoring en programma studies
Externe SVR-samenwerking Het rapport is een gezamenlijk project van het Onderzoeksinstituut Arbeid en Samenleving (HIVA), de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) en het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB), gerealiseerd in het kader van het Steunpunt Inburgering en Integratie (SIenI).
Output

Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor

Valorisatie

Tweejaarlijkse publicatie

De Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2013 is de eerste editie van een tweejaarlijks rapport dat administratieve en andere statistische gegevens over migratie- en integratieprocessen van vreemdelingen en personen van vreemde herkomst in Vlaanderen bundelt en duidt, binnen een Belgisch en Europees kader.

Het migratie- en asielbeleid is weliswaar een federaal beleidsdomein, maar de verschillende gewesten kennen diverse migratierealiteiten. Het is daarom noodzakelijk ook op Vlaams niveau hierover cijfers te verzamelen en te ontsluiten. Daarnaast worden de gevolgen van migratie ook op regionaal niveau behandeld, onder meer via het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid. Gegevens over migratiebewegingen, verblijf en socio-economische en maatschappelijke participatie van vreemdelingen en personen van vreemde herkomst in Vlaanderen vormen belangrijke informatie voor de planning, ontwikkeling en evaluatie van dit beleid. Gezien migratie en integratie transversale thema’s zijn die betrekking hebben op verschillende maatschappelijke domeinen, is dit rapport evenzeer een zinvol instrument voor andere beleidsdomeinen zoals werk, onderwijs, welzijn of huisvesting. Deze monitor richt zich niet enkel op beleidsmakers en administraties, maar ook op universiteiten en onderzoeksinstellingen, middenveldorganisaties en het brede publiek.

Raadpleeg alle publicaties van de Studiedienst Vlaamse Regering m.b.t. de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor